Innehåll

Skattenytt nr 9 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Annacondia, Fabiola & van der Corput, Walter, EU VAT Compass 2010/ 2011. IBFD, 2010, 614 sidor.

Boken, som ingår i IBFDs serie av resehandböcker i fickformat, innehåller mervärdesskattedirektivet, EU-domstolens rättspraxis på momsområdet och en översikt över vilka särpräglade mervärdesskatteregler som finns i de olika medlemsstaterna.

Dimitrievski, Nick, Allmännytta som norm i svensk skatterätt – Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar. Jure Förlag, 2010, 476 sidor.

Avhandlingen behandlar regelsystemet för inkomstskattefrihet avseende ideella föreningar. Det konstitutionella spänningsförhållande som ligger i den allmänt hållna lagstiftningstekniska konstruktionen av regelsystemet står i centrum för analysen. Författaren visar hur det är möjligt att förklara normen om allmännytta som en inkomstskatterättslig princip. Avhandlingen har tre syften. Det första syftet är att analysera innebörden av skattefrihetsinstitutets lagstiftningstekniska konstruktion och dess konsekvenser ur ett lagstiftar- och domstolsperspektiv. Det andra syftet är att kartlägga skattefrihetsinstitutets bakomliggande värdegrund. Det tredje syftet är att genomföra en kritisk förarbets- och rättsfallsanalys.

Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomstbeskattning. Studentlitteratur, 17 upplagan, 2010, 546 sidor.

I denna välkända lärobok beskrivs det svenska skattesystemet. Den är uppdaterad med hänsyn till rättsläget i januari 2010.

Maisto, Guglielmo (red.), Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law. IBFD, 2010, 678 sidor.

Denna bok ger en genomgripande behandling av de rättsliga problem som kringgärdar individers skatterättsliga hemvist.

Mkrtchyan, Tigran (red.), ECJ Direct Tax Compass 2010. IBFD, 2010, 680 sidor.

Denna resehandbok i fickformat innehåller sammanfattningar av 158 rättsfall från EU-domstolen som är relevanta för direkt beskattning.

Olsson, Stefan, Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed. Iustus Förlag, 2010, 212 sidor.

I boken undersöks i vilken utsträckning exempelvis straffrättsliga påföljder eller administrativa sanktionsavgifter kan påföras vid avvikelser från god redovisningssed. Exempel på områden som undersöks är skattetillägg och bokföringsbrott.

Rasmussen, Mogens, International dobbelt beskatning. Thomson Reuters Professional, 2010, 182 sidor.

Boken innehåller en genomgång av artiklarna i OECDs modellavtal, med särskilt fokus på de artiklar som fördelar beskattningsrätten mellan avtalsstaterna. FNs modellavtal beskrivs också och det redogörs för de viktigaste avvikelserna mellan detta modellavtal och OECDs modellavtal. Härutöver behandlas situationer som omfattar tre olika stater.

Redovisningens A till Ö – Uppslagsboken för ekonomer. FAR SRS Förlag, 7 upplagan, 2010, 509 sidor.

I boken beskrivs grundläggande begrepp med kopplingen till konto i BAS 2010. Begreppen definieras och hanteringen i bokföring, bokslut och årsredovisning beskrivs. Regler och avvägningar vad gäller moms och inkomstskatt tas med i de fall detta är aktuellt. Upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2010.

Tivéus, Ulf, Skatt på kapital. Norstedts Juridik, 13 upplagan, 2010, 341 sidor.

Denna bok är avsedd som en handbok för beskattning av aktier, optioner, terminer och alla andra delägarrätter, olika slag av fordringsrätter och andelar i handelsbolag, liksom för beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter. Den nya upplagan är uppdaterad med rättspraxis och lagstiftning till och med mars 2010. Alla nya finansiella instrument såsom CFD-kontrakt och olika swapar redovisas i boken. Dessutom behandlas gränsdragningen mellan ränta och kapitalvinst på olika instrument liksom alla nyheter för fåmansbolagsreglerna.

Weber, Dennis, European Direct Taxation – Case Law and Regulations. Kluwer Law, 2 upplagan, 2010, 1632 sidor.

Denna bok innehåller rättspraxis från EU-domstolen och EU-rättsliga rättsakter med koppling till direkt beskattning. Rättsfallen har försetts med sammanfattningar och rättsakterna redovisas i sina konsoliderade versioner.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...