Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Ceteris (red), Guide to International Transfer Pricing, Kluwer Law International, 2010, 772 sidor

I boken behandlas flera olika länders regleringar om internprissättning och även OECD’s riktlinjer på området. Boken är omfattande och behandlar länder såsom USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Syftet med boken är framförallt att tjäna som underlag för praktiskt arbete med internprissättningsfrågor.

Holmström, Nancy, Redovisa rätt 2011, Bonnier utbildning, 2011, 900 sidor

Boken har uppdaterats med de nya reglerna för enklare redovisning, de nya gränsvärdena för större/mindre företag samt med konsekvenserna av den nya betaltjänstlagen, den slopade revisionsplikten för små privata bolag och sänkt minsta aktiekapitalbelopp.

Indén, Tobias, EU:s statsstödsrätt – en introduktion, Iustus förlag, 2010, 136 sidor

Boken introducerar grunden för EU:s statsstödsrätt och lägger tonvikt på rättsområdets systematik. En viktig del i boken är en redogörelse för vilka åtgärder som definieras som statligt stöd. Dessutom behandlas möjligheterna till undantag från det generella förbudet som följer av EU-rätten. Boken är avsedd att användas både som läromedel och som handbok vid praktisk verksamhet.

Jansen, Sjaak, Fiscal Sovereignty of the Member States in an Internal Market. Past and Future, EUCOTAX Series on European Taxation 28, Kluwer Law Internatonal, 2011, 272 sidor

Boken behandlar den negativa integrationen på den direkta skattens område. Med detta avses konsekvenserna av Lissabonfördraget, effekterna av de fria rörligheterna, EU’s påverkan på dubbelbeskattningsavtalsrätten samt eventuella övriga effekter på skatteområden där harmonisering i större utsträckning saknas.

Lang, Michael, Heidenbauer, Sabine och Stürzlinger, Birgit, (red) The EU’s External Dimension in Direct Tax Matters, Linde förlag, 2010, 488 sidor

Boken är en uppsatssamling där flertalet uppsatser på temat relationen mellan icke EU-länder och EU-länder respektive mellan EU-länder behandlas utifrån den direkta skattens område. Härutöver återfinns en generalrapport som sammanställer EU:s externa dimension i direkta skattefrågor.

Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef, Staringer, Claus och Storck, Alfred (red), ECJ Recent Developments in Direct Taxation 2010, Linde förlag, 2011, 240 sidor

I boken analyseras rättsfall från EU-domstolen som är av betydelse för direkt skatt. Rättsfallen sätts i perspektiv till såväl de bakomliggande nationella skattesystemen som EU’s inre marknad. Genom analyserna synliggörs även potentiella hinder mot den inre marknaden utifrån ett skatterättsligt perspektiv.

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer och Simon Almendal, Teresa, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 13 upplagan, Studentlitteratur, 2011, 847 sidor

Syftet med boken är att den ska användas som lärobok i skatterätt vid universitet och högskola, men även som handbok. Den senaste upplagan presenterar Teresa Simon Almendal som medförfattare och särskild vikt har lagts vid att bearbeta de områden som varit föremål för en snabb rättsutveckling eller där nytt material särskilt har behövts arbetas in i den befintliga strukturen, vilket främst har gällt kapitlen 2, 7, 11, 19 och 22.

Lundén, Björn, Aktiebolag – skatt ekonomi och juridik, 19 upplagan, Björn Lundén information, 2011, 453 sidor

Syftet med boken är att vara en handbok för praktiker som vill veta hur ett aktiebolag fungerar. De skatterättsliga delarna behandlar främst reglerna för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag.

Lundén, Björn, Svensson, Ulf, Deklarationsteknik 2011 – näringsverksamhet, tjänst och kapital, 18 upplagan, Björn Lundén information, 2011, 420 sidor

Boken är en handbok som går igenom hur deklarationsblanketter ska fyllas i dels genom förklaringar dels genom exempel. Syftet med boken är därmed att tjäna som stöd vid deklarationer.

Lundén, Björn, Enskild firma – Skatt, deklaration, ekonomi, juridik, 19 upplagan, Björn Lundén information, 317 sidor

Likt boken om aktiebolag av samma författare så syftar även denna bok till att ge praktisk vägledning vid skattefrågor som aktualiseras av enskild firma. Boken ger även vägledning inför deklarationen i maj 2011.

Malherbe, Jacques, Tax Amnesties, Kluwer Law International, 2011, 272 sidor

Skatteamnestier är ämnet som behandlas i boken utifrån flera länders perspektiv. Konstitutionella och moraliska frågor samt de ekonomiska konsekvenserna av att amnestier beviljas behandlas utifrån ett folkrättsligt perspektiv med särskild utgångs punkt i EU-rättens särställning.

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, andra upplagan, Iustus förlag, 2011, 130 sidor

Den andra och utökade upplagan av Konstitutionell skatterätt omfattar likt den första upplagan grunden för skatterättens lagenlighet. Vem som får besluta om vilka skatteregler, dessas innehåll och inbördes förhållande samt tolkningen och tillämpningen därav. Lissabonfördraget och förändringar i svenska regeringsformen är inarbetade i boken. Dessutom återfinns ett eget kapitel om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eftersom den har fått en ökad betydelse på skatteområdet.

van Raad, Kees, Materials on International and EU Tax Law 2010–2011, 10 upplagan, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2010, 3679 sidor

Syftet med materialsamlingen är att ge tillgång till det mest grundläggande materialet inom EU-skatterätt och internationell skatterätt. Den första volymen omfattar likt tidigare internationellt skatterättsligt material såsom OECD:s modellavtal. Ett nytillskott är en länderöversikt över 16 länders nationella skattesystem, inklusive Sverige. Den andra volymen omfattar EU-rättsligt material inklusive EU-fördraget, direktiv och rättsfall likt tidigare volymer. Materialet är uppdaterat efter Lissabonfördraget.

Rabe, Gunnar, Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 24 upplagan, Norstedts Juridik, 2011, 528 sidor

Syftet med boken är att den ska kunna användas som läromedel på högskola eller universitet eller som handbok. Den omfattar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. Boken är uppdaterad med flertalet lagändringar och rättsfall. Dessutom är boken delvis omstrukturerad för att öka överskådligheten.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 11:1 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2011, 42 upplagan, Norstedts Juridik, 2011, 986 sidor

Lagsamlingen omfattar samliga väsentliga lagar på skatteområdet och innehåller samtliga ändringar i de återgivna lagarna fram till och med december 2010.

Reimer, Ekkehart, Urban, Nathalie och Schmid, Stefan (red.) Permanent Establishments. A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, Kluwer Law International, 2010, 792 sidor

Boken består av två delar där den första behandlar Artikel 5 i OECD:s modellavtal om vad som utgör ett fast driftställe och allokeringsfrågor i anslutning till detta. Del två är länderspecifik där Sverige är inkluderat. Boken ger en djup analys av ämnesområdet och lämpar sig väl för såväl praktiker som akademiker vilka arbetar med direkt skatt och berörs utav allokeringsfrågor kopplade till vilken stat som har rätt att beskatta vinst som härrör från ett fast driftställe.

Ståhl, Kristina, Persson Österman, Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU-skatterätt, 3 upplagan, Iustus förlag, 2011, 378 sidor

Den tredje upplagan av EU-skatterätt (tidigare EG-skatterätt) är omarbetad i flera delar och presenterar Maria Hilling och Jesper Öberg som nya medförfattare. Boken är uppdaterad med de förändringar som följer av Lissabonfördraget. Flera nya eller omarbetade direktiv samt ny praxis behandlas systematiskt i boken.

Svensson, Ulf, Fastighetsbeskattning – skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare, 6 upplagan, Björn Lundén information, 2011, 250 sidor

Boken är uppdaterad med de senaste skrivelserna från Skatteverket och ny praxis jämfört med den tidigare upplagan. Syftet med boken är att ge praktisk vägledning i skatterättsliga frågor som berör fastigheter samt hur redovisningen bör göras.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.