Innehåll

Skattenytt nr 5 2011 s. 329

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@ jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita och Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, del I och II, 11 upplagan, Norstedts Juridik, 2011

Boken är en kommentar till inkomstskattelagen och innefattar utförliga kommentarer till varje paragraf. Kommentaren riktar sig till såväl akademiker som praktiker som arbetar med inkomstskattelagen.

Bakker, Anuschka, Kloosterhof, Sander, IBFD Tax Risk Management – From Risk to Opportunity, IBFD, 2010, 482 sidor

Boken bygger på ett arbete utfört inom Deloitte och syftar till att ge en praktisk vägledning till gällande regler och kommande förändringar på företagsbeskattningens område i ett flertal länder. Några av de länder som omfattas är Japan, Kanada, Storbritannien och USA.

Edvardsson, Leif, Eriksson, Asbjörn, Övningsbok i beskattning – 2011/2012 års taxering, 35 upplagan, Studentlitteratur, 2011, 145 sidor

Syftet med boken är att verka som komplement till litteratur på skatteområdet och ge en grund för skattesystemets funktion. Boken riktar sig i första hand till undervisning på högskole- och universitetsnivå. Lösningar till övningsuppgifterna finns i en separat bok.

Edvardsson, Leif, Eriksson, Asbjörn, Lösningar till Övningsbok i beskattning – 2011/2012 års taxering, 31 upplagan, Studentlitteratur, 2011, 144 sidor

Boken omfattar lösningar till de övningar som återfinns i Övningsbok i beskattning. Syftet är att ge en grund för skattesystemets funktionssätt och riktar sig främst till studenter.

FAR Skattevolymen 2011:1, FAR Förlag, 2011, 878 sidor

Regelsamlingen omfattar såväl svensk skattelagstiftning som bokförings- och årsredovisningslagarna. Härutöver återfinns även en sammanställning av fakta och sifferuppgifter relevant för skatteområdet.

Hiort af Ornäs, Lena, Skatterätt –in nuce, Liber förlag, 2011, 208 sidor

Boken ger en introduktion till skatterätten och består av fyra delar. Den första behandlar skattesystemets struktur och rättskällor. Den andra delen ger en översikt av materiella regler för direkt skatt, indirekt skatt och sociala avgifter. Den tredje delen behandlar förfarandelagstiftning och den sista delen behandlar det internationella perspektivet. Boken lämpar sig väl för introducerande undervisning eller för den som vill få en överblick över skatterätten.

Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Gyland, Christina och Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – Hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken. Exempel och lösningar 2012 års taxering, 18 upplagan, Iustus Förlag, 2011, 251 sidor

Den artonde upplagan av övningsboken behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2012 års taxering. Boken syftar till att ge en bild av hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Boken omfattar både övningar med lösningar och kommentarer samt en del okommenterade övningar som syftar till att utgöra underlag för egenkontroll.

Rabe, Gunnar, Momsförfattningar 2011 – Svenska författningar, EU-författningar, EUD-domslut, Skatteförlaget, 2011, 744 sidor

Författningssamlingen innehåller såväl svensk som EU-rättslig reglering på mervärdesskatteområdet. Tyngdpunkten ligger på EU-rättsligt material. Utöver lagar, direktiv och förordningar återfinns även domslut till samtliga momsdomar från EU-domstolen from 1970, samt tabeller över EU-ländernas momssatser.

Rasmussen, Mogens, International Double Taxation, Kluwer Law International, 2011, 240 sidor

Boken syftar till att ge en praktisk introduktion till skatteavtalsrätten och bygger på OECD:s modellavtal för beskattning av inkomst och kapital samt lagstiftning och praxis på området. Boken riktar sig främst till praktiker som vill lära sig mer om skatteavtalsrätt.

SKV Författningar om mervärdesskatt 2011 – Del 1–2, 28 upplagan, Skatteverket, 2011, 1 308 sidor

Författningssamlingen innehåller mervärdesskattelagstiftningen som är giltig från den 1 januari 2011. Likt tidigare upplagor består författningssamlingen av två delar. Den första delen innehåller svenska lagar och förordningar samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag till EU. Den andra delen innehåller EU rättsliga direktiv och förordningar.

Svensson, Ulf, Utlandsmoms, 2 upplagan, Björn Lundén information, 2011, 231 sidor

I boken ges en praktisk genomgång av mervärdesskatterättsliga regler som gäller vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Information om och exempel på hur skattedeklarationen och den praktiska hanteringen av periodiska sammanställningar ska göras återfinns i boken. Även reglerna om återbetalning av utländsk moms och användandet av elektronisk ansökan beskrivs.

Zimmer, Frederik, Bedrift, selskap og skatt – Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, Universitetsförlaget, 2010, 885 sidor

Huvudsyftet med boken är att ge en grundläggande och ingående analys av beskattning av företag och dess ägare. Den riktar sig främst till praktiskt verksamma, men även till studenter som läser företagsbeskattning.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...