Innehåll

Skattenytt nr 9 2011 s. 686

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Bohn Jespersen, Claus, Intermediation of Insurance and Financial Services in European VAT, EUCOTAX Series on European Taxation 30, Kluwer Law International, 2011, 448 sidor

Avhandlingen behandlar undantaget från mervärdesskatt för förmedling av försäkrings- och finansiella tjänster. Analysen omfattar tolkningsmetoderna som används av EU-domstolen vid tolkning av mervärdesskattedirektivet avseenden försäkrings- och finansiella tjänsters förmedling. Förmedlingsbegreppet analyseras särskilt och torde även vara av intresse för förmedling av andra tjänster såsom elektroniskt tillhandahållna tjänster.

Broberg, Anette och Svensson, Ulf, ROT & RUT – reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster, 2:a upplagan, Björn Lundén information, 2011, 154 sidor

Boken är en praktisk handbok som syftar till att visa hur reglerna om såväl ROT-avdrag som avdrag för hushållsnära tjänster fungerar. Fakturamodellen och riskerna med denna förklaras tillsammans med flertalet praktiska frågor som kan uppkomma vid hantering av de båda avdragsformerna.

Broberg, Anette, Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 2:a upplagan, Björn Lundén information, 2011, 365 sidor

Boken är en handbok som främst riktar sig till praktiker omfattande redovisningsrättsliga frågor i samband med upprättande av årsredovisning i mindre företag. Flertalet praktiska redovisnings- och värderingsexempel av t.ex. finansiella och immateriella tillgångar inkluderas samt många fler områden som är aktuella vid tillämpning av K2-reglerna.

FAR Skatte- och redovisningsguiden 2011 – Vägvisare till Skatteverkets ställningstaganden och God redovisningssed, FAR Förlag, 2011, 93 sidor

Boken är en A–Ö-guide som ger vägledning till i vilka frågor Skatteverket har gjort ställningstaganden under åren 2004–2009, inklusive ställningstaganden i redovisningsfrågor. Guiden inrymmer bland annat mervärdesskatt, punktskatt, inkomstskatt, internationell beskattning, arbetsgivarfrågor, fastighetstaxering, skattebetalning, kassaregister, skattetillägg och förseningsavgifter. I guiden återfinns även en förteckning från A–Ö omfattande god redovisningssed från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, Rådet för finansiell rapportering, Far och vissa rekommendationer från Finansinspektionen samt Internationell redovisningsstandard.

IBFD Global Corporate Tax Handbook 2011, IBFD, 2011, 1144 sidor

Handboken riktar sig främst till praktiker och är tänkt att användas tillsammans med the Global Individual Tax Handbook. Volymen inbegriper 98 jurisidiktioner som beskriver skattesystemet för företagsbeskattning. Boken är upplagd för att skapa överskådlighet och möjliggöra direkta jämförelser mellan olika länder av mer översiktlig karaktär.

Naas, Henning, Brusgaard, Christian, Ilstad, Kristine och Svensen, Christian, Norsk internasjonal skatterett, Universitetsforlaget, 2011, 1424 sidor

Boken kan närmast klassificeras som en kommentar till den norska internationella skatterätten. Interna regler och skatteavtal systematiseras och disktueras grundligt. I första hand behandlas direkt skatt och mindre delar omfattar Norges mervärdsskatt och arvsskatt vid internationella transaktioner. Boken lämpar sig väl för praktiker som arbetar mycket med norska företag eller vill jämföra den svenska internationella skatterätten med ett norskt perspektiv.

Pelin, Lars, Internationell skatterätt – I ett svenskt perspektiv, 5:e upplagan, Studentlitteratur, 2011, 168 sidor

Internationell skatterätt är främst en lärobok som behandlar unilaterala regler (ex. CFC), skatteavtal och EU-rätt av betydelse för den internationella skatterätten. Boken kan även användas av praktiker då hänvisningar löpande görs till aktuella källor.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 11:2 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2011, 43 upplagan, Norstedts Juridik, 2011, 997 sidor

Lagsamlingen omfattar samtliga väsentliga lagar på skatteområdet och innehåller samtliga ändringar i de återgivna lagarna fram till och med 1 juli 2011.

Weil, Dimitri, Toldret og retssikkerhed, DJøF, 2011, 293 sidor

Boken är en ph.d.-avhandling som behandlar rättssäkerhetsfrågor inom tullrätten. Särskilt behandlas frågor om kollision mellan och tolkning av dansk lag och praxis samt EU-rätten.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...