Innehåll

Skattenytt nr 1 2012 s. 1

Förord

Det nummer av Skattenytt som läsaren nu håller i handen är den andra Akademiska årsskrift som tidskriften har producerat. Upplägget är i år delvis annorlunda jämfört med den förra årsskriften. Ett antal av artiklarna har presenterats på en forskningskonferens arrangerad av TOR/Skattenytts forskningsstiftelse. Tidskriften Skattenytt ägs av denna stiftelse. Överskottet från tidskriften används av stiftelsen för att på olika sätt för stödja skatterättslig forskning. Ett av dessa sätt är att stiftelsen, sedan början av nittiotalet, vart annat år arrangerar en forskningskonferens, till vilken samtliga i landet verksamma skatterättsliga forskare inbjuds . Uppdraget att arrangera konferensen går runt mellan de lärosäten där rättsvetenskaplig forskning bedrivs. År 2012 arrangerades konferensen i Sunne av Avdelningen för juridik, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. En nyhet inför årets konferens var att ett Call for papers gick ut, där landets skatterättsliga forskare inbjöds att lämna bidrag till konferensen. Två sådana bidrag inkom, nämligen från jur. dr Kjell Johansson och jur. dr Pernilla Rendahl. Till konferensen var även en internationell gäst inbjuden, prof. Hanno Kirsch från Heide, Tyskland. Dessa författares tre bidrag publiceras i årsskriften.

De två avslutande artiklarna av Katia Cejie och Jan Kellgren har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

I detta nummer medverkar följande författare:

Kjell Johansson är jur. dr i redovisningsrätt och universitetslektor i företagsekonomi vid Handels- och IT-Högskolan, Högskolan i Borås. Johansson disputerade år 2010 på avhandlingen Substance over form – en redovisningsrättslig studie vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Pernilla Rendahl är jur. dr och universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Rendahl disputerade år 2008 på avhandlingen Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies – A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Double Non-Taxation of B2C E-Commerce.

Hanno Kirsch är president för Fachhochschule Westküste, Heide, Tyskland och Professor für controllingorientierte Unternehmensrechnung und internationale Rechnungslegung vid nämnda lärosäte. Han har tidigare varit verksam vid Universität Mannheim och inom det privata näringslivet. Professor Kirsch har publicerat ett antal böcker och artiklar rörande tysk och internationell redovisning.

Katia Cejie är jur. dr i finansrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och är också knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt. Cejie disputerade år 2010 på avhandlingen Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem.

Jan Kellgren är docent i affärsrätt vid Linköpings universitet. Kellgren disputerade vid Uppsala universitet 1997 på avhandlingen Mål och metoder vid tolkning av skattelag.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera minst ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2013 års utgåva. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...