Skattenytt nr 12 2012 s. 901

Årsregister 2012

Författarregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Aasprong Dyrnes, Cecilie MVA og omstruktureringer – et norsk perspektiv

7-8

517

Agrell, Joachim Mervärdesskatt vid tillhandahållande av lärarvikarier (rättsfall)

7-8

552

Alm, Alexandra Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson

11

754

Andersson, Staffan Frivillig rättelse – erfarenheter

4

201

André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2011

3

98

– Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2012

10

664

Arvidsson, Richard Speciella företag (rättsfall)

6

363

von Bahr, Stig En avhandling om verklig innebörd

10

735

Bjuvberg, Jan Allokering av kostnader – EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag

9

611

Björkman, Bernt Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem

1-2

2

Blank Thörnroos, Pia Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

339

Cejie, Katia Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

1-2

69

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

3

129

– Etableringsfrihet (rättfall EU-domstolen)

6

402

– Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen)

6

405

– Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen)

6

420

– Fri rörlighet för arbetstagare (rättsfall EU-domstolen)

6

421

– Fri rörlighet för unionsmedborgare (rättsfall EU-domstolen)

6

422

– Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

432

– Ränte/royaltydirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

433

– Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen)

6

434

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

10

700

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

11

803

– Begäran om förhandsavgörande eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser – ett fall för EU-domstolen

12

850

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

12

881

Dahlberg, Mattias Internationell skatterätt (rättsfall)

6

366

– Anmälan av David Kleist: ”Methods for elimination of double taxation under double tax treaties – with particular reference to the application of double tax treaties in Sweden”

9

652

von Euler, Birgitta Inkomst av tjänst (rättsfall)

6

339

Eurenius, Tomas När är en tjänst omsatt?

5

276

Fall, Johan Betänkandet av utredningen om nystartszoner

11

784

Fast, Katarina Oklart om dubbelbestraffningsförbudets innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag i fallet Åkerberg Fransson

9

593

Frennberg, Emil Mervärdesskatt vid tillhandahållande av lärarvikarier (rättsfall)

7-8

552

Fri, Mattias Aktuellt om mervärdesskatt

1-2

77

– Aktuellt om mervärdesskatt

3

155

– Aktuellt om mervärdesskatt

4

240

– Aktuellt om mervärdesskatt

5

312

– Mervärdesskatt (rättsfall)

6

383

– Aktuellt om mervärdesskatt

9

632

– Aktuellt om mervärdesskatt

11

807

Fritsch, Annika Riskkapital genom skattekredit eller investeraravdrag

7-8

473

Gjems-Onstad, Ole MVA og omstruktureringer – et norsk perspektiv

7-8

517

Gunne, Cecilia Beskattning av fåmansföretag (rättsfall)

6

348

Hellsten, Kenneth Mervärdesskatt och omstruktureringar. Det finska perspektivet

7-8

535

Henkow, Oskar Omstruktureringar, aktieöverlåtelser och mervärdesskatt – ett systemperspektiv

5

285

Hilling, Maria Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

1-2

69

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

3

129

– Etableringsfrihet (rättfall EU-domstolen)

6

402

– Fri rörlighet för kapital (rättsfall EU-domstolen)

6

405

– Fri rörlighet för tjänster (rättsfall EU-domstolen)

6

420

– Fri rörlighet för arbetstagare (rättsfall EU-domstolen)

6

421

– Fri rörlighet för unionsmedborgare (rättsfall EU-domstolen)

6

422

– Fusionsdirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

432

– Ränte/royaltydirektivet (rättsfall EU-domstolen)

6

433

– Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall EU-domstolen)

6

434

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

7-8

542

– HFDs Peru-domar

9

582

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

10

700

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

11

803

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning

12

881

Holstad, Per Cypernmålet

9

568

Håkansson, Ingvar Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

1-2

83

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

3

173

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

5

319

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

7-8

560

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

9

645

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

10

729

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

11

813

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

12

897

Höglund, Mats Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?

1-2

29

– Anstånd med betalning av skatt – ännu en gång!

7-8

481

Jacobsson, Linus Dotterbolag som fast driftställe

7-8

495

Johannisson, Simone Koncernbidragsspärren i underskotts- reglerna

7-8

509

Johansson, Robin Skattemässiga konsekvenser för anställda som har pensionslösningar från andra länder 1-2

50

Jonsson, Fredrik Övriga indirekta skatter (rättsfall)

6

400

– Övriga indirekta skatter (rättsfall EU-domstolen)

6

425, 456

Karlsson, Tomas EU-domstolen om bestämmandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt (rättsfall)

5

312

– Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6

438

Kleerup, Jan Aktuellt om mervärdesskatt

1-2

77

– Aktuellt om mervärdesskatt

3

155

– Aktuellt om mervärdesskatt

4

240

– Aktuellt om mervärdesskatt

5

312

– Mervärdesskatt (rättsfall)

6

383

– Aktuellt om mervärdesskatt

9

632

– Aktuellt om mervärdesskatt

11

807

Kleist, David HFDs bedömning av vem som ”faktiskt har rätt till inkomsten” – det första svenska avgörandet om beneficial owner? (rättsfall)

9

619

Knutsson, Robert Beskattning av återbetald mervärdesskatt – ny praxis & alternativt synsätt

1-2

43

Kristoffersson, Eleonor Mervärdesskatt och omstruktureringar

3

120

Krohn, Peter Litteratur

10

739

– Litteratur

11

816

Larsson, Hans Peter Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk verksamhet (debatt)

10

717

Leidhammar, Börje Processuella frågor, m.m. (rättsfall)

6

374

Lindberg, Carl HFD om artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet (rättsfall)

9

626

Lindkvist, Gustav Missbruk av rättskraft i parallella förfaranden

4

218

Magnusson, Ulf Koncernbidragsspärren i underskottsreglerna

7-8

509

– Andelar i fastighetsförvaltande företag har inte ansetts utgöra lagertillgångar. Några kortfattade kommentarer med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (rättsfall)

12

886

Melbi, Ingrid Omstrukturering (rättsfall)

6

357

– Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson

11

754

Melz, Peter Förvärv som har samband med undantagna transaktioner eller transaktioner utanför mervärdesskattens tillämpningsområde

4

237

– Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattning (rättsfall)

6

337

Modin, Klara Orimlig beskattning – inte skäl för resning? (rättsfall)

10

709

Morgell, Nils-Bertil Fel- och misstagsbetalningar till skattekonto

1-2

59

– Anstånd med betalning av skatt till fördel för det allmänna

11

774

Norberg, Claes K3 – det nya regelverket för redovisning i onoterade företag

11

792

Norlin, Maria Fastställt förhandsbesked i frågan om underskottsavdrag ska påverka beräkningen av ”utländsk inkomst” enligt avräkningslagen (rättsfall)

12

892

Nylén, Håkan Fastställt förhandsbesked i frågan om underskottsavdrag ska påverka beräkningen av ”utländsk inkomst” enligt avräkningslagen (rättsfall)

12

892

Olsson, Stefan Konferens för skatterättslärare

3

127

– God redovisningssed i speciallagstiftning

5

266

Persson Österman, Roger Välkommen till ett nytt år med Skattenytt! (förord)

1-2

1

– Det snöar! (förord)

3

97

– Vår i luften! (förord)

4

181

– Peru! (förord)

5

257

– Inkomst av kapital (rättsfall)

6

342

– Sommar! (förord)

7-8

471

– Kära läsare! (förord)

9

567

– Kära läsare! (förord)

10

663

– Kära läsare! (förord)

11

743

– Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, generaldirektören Ingemar Hansson

11

754

– Kära läsare

12

819

Påhlsson, Robert En avhandling om den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder (recension)

1-2

88

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall)

6

343

– SKVs projekt fördjupad samverkan i svensk offentligrättslig miljö

12

831

Rabe, Gunnar Statliga stöd (rättsfall EU-domstolen)

6

427

Ramsdahl Jensen, Dennis Moms og omstruktureringer. Det danske perspektiv

7-8

527

Rendahl, Pernilla Litteratur

1-2

95

– Litteratur

3

179

– Litteratur

4

253

Rydin, Urban Är Sverige inte längre en rättsstat på skatteområdet? – en analys av tre nyligen avgjorda domar i HFD (debatt)

3

160

Samuelson, Lars Ny fondbeskattning och andra anpassningar till gränsöverskridande fondverksamhet

1-2

16

– HFD om räntesnurrorna – klargörande om en lagstiftning i förvandling? (rättsfall)

3

136

– Regeringens slutliga förslag om effektivare ränteavdrags­- begränsningar

12

820

Simon-Almendal, Teresa Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv

11

760

Starberg, Daniel Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall)

6

395

Sonnerby, Mikaela Mervärdesskatt och omstruktureringar – artikel 2. Det svenska perspektivet

4

230

Svanberg, Marianne Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2011

4

182

– Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2012

11

744

Svensson, Bo Beskattning av handelsbolag (rättsfall)

6

355

von Sydow, Henrik Stärk domstolarnas specialisering i skattemål för ökad kvalitet och effektivitet (debatt)

9

640

Tegnander, Hans HFD och det utvidgade reparationsbegreppet (rättsfall)

5

291

Tivéus, Ulf Recension av Mattias Dahlberg, ”Ränta eller kapitalvinst Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital”

4

246

– Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler

5

258

Tjernberg, Mats Recension av Katia Cejie: ”Utflyttnings- beskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem”

5

328

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall)

6

370

Wahlgren Sjöstedt, Catarina Expertskatt – några ytterligare kommentarer

1-2

7

Westberg, Björn Rätten till återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt

10

692

– Rätt till ränta vid återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt

12

867

– Skattenytt språk (debatt)

12

896

Wiberg, Pia Skatteförfarandelagen – några synpunkter ur ett rättssäkerhetsperspektiv

4

209

Wiktor, Mats Anstånd med betalning av skatt till fördel för det allmänna

11

774

Wilhelmsson, Sofie Rättsfallskommentar: Vinstandelsränta har underkänts till del den inte utgjort ersättning för kredit (rättsfall)

7-8

544

Wittberg, Lennart Ett offensivt Skatteverk

4

193

Väljemark, Caroline Kammarrättsdomar: Återbetalning av kupongskatt till utländska investeringsfonder med stöd av EU-rätten (rättsfall)

5

300

Yeldham, Casey Dubbelbestraffningsförbudens tillämplighet på skattetillägg och skattebrott – uppfylls rättssäkerhetens krav på en fastställd rättskällehierarki avseende förhållandet mellan nationell rätt, unionsrätt och konventionsrätt?

12

871

Öberg, Jesper Mervärdesskatt och omstruktureringar – artikel 2. Det svenska perspektivet

4

230

– Mervärdesskatt (rättsfall EU-domstolen)

6

438

Sakordsregister

Namn & titel

Häfte

Sida

Anstånd: Anstånd med betalning av skatt – ännu en gång (Höglund)

7-8

481

– Anstånd med betalning av skatt till fördel för det allmänna (Morgell, Wiktor)

11

774

Avkastningsskatt: Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor (rättsfall, Starberg)

6

395

Avräkning: Fastställt förhandsbesked i frågan om underskotts- avdrag ska påverka beräkningen av ”utländsk inkomst” enligt avräkningslagen (rättsfall, Nylén, Norlin)

12

892

Beneficial owner: HFDs bedömning av vem som ”faktiskt har rätt till inkomsten” – det första svenska avgörandet om beneficial owner (rättsfall, Kleist)

9

619

Cypernmålet: Cypernmålet (Holstad)

9

568

Det utvidgade reparationsbegreppet: HFD och det utvidgade reparationsbegreppet (rättsfall, Tegnander)

5

291

Dubbelbestraffning: Dubbelbestraffningsförbudens tillämplighet på skattetillägg och skattebrott – uppfylls rättssäkerhetens krav på en fastställd rättskällehierarki avseende förhållandet mellan nationell rätt, unionsrätt och konventionsrätt? (Yeldham)

12

871

EU: Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Cejie, Hilling)

1-2

69

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Cejie, Hilling)

3

129

– EU-domstolen om bestämmandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson)

5

312

– Etableringsfrihet (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

402

– Fri rörlighet för kapital (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

405

– Fri rörlighet för tjänster (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

420

– Fri rörlighet för arbetstagare (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

421

– Fri rörlighet för unionsmedborgare (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

422

– Fusionsdirektivet (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

432

– Ränte/royaltydirektivet (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

433

– Direktivet om indirekta skatter på kapitalanskaffning (rättsfall, Cejie, Hilling)

6

434

– Statliga stöd, (rättsfall, Rabe)

6

427

– Mervärdesskatt (rättsfall, Karlsson, Öberg)

6

438

– Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson)

6

425, 456

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Hilling)

7-8

542

– Oklart om dubbelbestraffningsförbudets innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag i fallet Åkerberg Fransson (Fast)

9

593

– Allokering av kostnader – EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag (Bjuvberg)

9

611

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Cejie, Hilling)

10

700

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Cejie, Hilling)

11

803

– Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning (Cejie, Hilling)

12

881

Expertskatt: Expertskatten mjukas upp – med nya tillämpningsproblem (Björkman)

1-2

2

– Expertskatt – några ytterligare kommentarer (Wahlgren Sjöstedt)

1-2

7

Fast driftställe: Dotterbolag som fast driftställe (Jacobsson)

7-8

495

Fastighetsförvaltande bolag: Andelar i fastighetsförvaltande företag har inte ansetts utgöra lagertillgångar. Några kortfattade kommentarer med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (rättsfall, Magnusson)

12

886

Filantropisk verksamhet: Filantropi och entreprenörskap – några skattefrågor kring filantropisk verksamhet (debatt, Larsson)

10

717

Fondbeskattning: Ny fondbeskattning och andra anpassningar till gränsöverskridande fondverksamhet (Samuelson)

1-2

16

Frivillig rättelse: Frivillig rättelse – erfarenheter (Andersson)

4

201

Fördjupad samverkan: SKVs projekt fördjupad samverkan i svensk offentligrättslig miljö (Påhlsson)

12

831

Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret 2011 (André)

3

98

– Förhandsbesked indirekt skatt andra halvåret 2011 (Svanberg)

4

182

– Förvärv som har samband med undantagna transaktioner eller transaktioner utanför mervärdesskattens tillämpningsområde (Melz)

4

237

– Förhandsbesked direkt skatt första halvåret 2012 (André)

10

664

– Förhandsbesked indirekt skatt första halvåret 2012 (Svanberg)

11

744

God redovisningssed: God redovisningssed i speciallagstiftning (Olsson)

5

266

Indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Jonsson)

6

400

Inkomstskatt: Gemensamma bestämmelser för inkomst- beskattning (rättsfall, Melz)

6

337

– Inkomst av tjänst (rättsfall, von Euler, Blank Thörnroos)

6

339

– Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman)

6

342

– Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson)

6

343

– Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Gunne)

6

348

– Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson)

6

355

– Omstrukturering (rättsfall, Melbi)

6

357

– Speciella företag (rättsfall, Arvidsson)

6

363

– Internationell skatterätt (rättsfall, Dahlberg)

6

366

– Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Tjernberg)

6

370

– Processuella frågor, m.m. (rättsfall, Leidhammar)

6

374

K3-regler: K3 – det nya regelverket för redovisning i onoterade företag (Norberg)

11

792

Kupongskatt: Kammarrättsdomar: Återbetalning av kupongskatt till utländska investeringsfonder med stöd av EU-rätten (rättsfall, Väljemark)

5

300

Litteratur: Litteratur (Rendahl)

1-2

95

– Litteratur (Rendahl)

3

179

– Litteratur (Rendahl)

4

253

– Litteratur (Krohn)

10

739

– Litteratur (Krohn)

11

813

Mervärdesskatt: Beskattning av återbetald mervärdesskatt – ny praxis & alternativt synsätt (Knutsson)

1-2

43

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

1-2

77

– Mervärdesskatt och omstruktureringar (Kristoffersson)

3

120

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

3

155

– Mervärdesskatt och omstruktureringar – artikel 2. Det svenska perspektivet (Sonnerby, Öberg)

4

230

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

4

240

– När är en tjänst omsatt? (Eurenius)

5

276

– Omstruktureringar, aktieöverlåtelser och mervärdesskatt – ett systemperspektiv (Henkow)

5

285

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

5

315

– Mervärdesskatt (rättsfall, Fri, Kleerup)

6

383

– MVA og omstruktureringer – et norsk perspektiv (Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes)

7-8

517

– Moms og omstruktureringer. Det danske perspektiv (Ramsdahl Jensen)

7-8

527

– Mervärdesskatt och omstruktureringar. Det finska perspektivet (Hellsten)

7-8

535

– Mervärdesskatt vid tillhandahållande av lärarvikarier (Frennberg, Agrell)

7-8

552

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

9

632

– Rätten till återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt (Westberg)

10

692

– Aktuellt om mervärdesskatt (Kleerup, Fri)

11

807

– Rätt till ränta vid återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad mervärdesskatt (Westberg)

12

867

Nystartszoner: Betänkandet av utredningen av nystartszoner (Fall)

11

784

Paragrafregister: Paragrafregister 2011 års rättsfall

6

459

Pension: Skattemässiga konsekvenser för anställda som har pensionslösningar från andra länder (Johansson)

1-2

50

Peru-domarna: HFDs Peru-domar (Hilling)

9

582

Rapport: Konferens för skattelärare (Stefan Olsson)

3

127

Recensioner: En avhandling om den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder (Påhlsson)

1-2

88

– Recension av Mattias Dahlberg, ”Ränta eller kapitalvinst. Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital” (Tivéus)

4

246

– Recension av Katia Cejie: Utflyttningsbeskattning av kapital- ökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem” (Tjernberg)

5

328

– Anmälan av David Kleist: ”Methods for elimination of double taxation under double tax treaties – with particular reference to the application of double tax treaties in Sweden” (Dahlberg)

9

652

– En avhandling om verklig innebörd (von Bahr)

10

735

Resning: Orimlig beskattning – inte skäl för resning? (Modin)

10

709

Riskkapital: Riskkapital genom skattekredit eller investeraravdrag (Fritsch)

7-8

473

Ränteavdragsbegränsningar: Regeringen föreslår skärpta ränteavdragsbegränsningsregler (Tivéus)

5

258

– Regeringens slutliga förslag om effektivare ränteavdrags- begränsningar (Samuelson)

12

820

Räntesnurror: HFD om räntesnurrorna – klargörande om en lagstiftning i förvandling? (rättsfall, Samuelson)

1-2

136

Rättsfallsregister: Rättsfallsregister 2011 års rättsfall

6

464

Rättskraft: Missbruk av rättskraft i parallella förfaranden (Lindkvist)

4

218

Rättsstat: Är Sverige inte längre en rättsstat på skatteområdet? – en analys av tre nyligen avgjorda domar i HFD (rättsfall, Rydin)

3

160

Skatteavtal: HFD om artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet (rättsfall, Lindberg)

9

626

Skatteförfarandelagen: Skatteförfarandelagen – några synpunkter ur ett rättssäkerhetsperspektiv (Wiberg)

4

209

– Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv (Simon-Almendal)

11

760

Skattekonto: Fel- och misstagsbetalningar till skattekonto (Morgell)

1-2

59

Skattemål: Stärk domstolarnas specialisering i skattemål för ökad kvalitet och effektivitet (debatt, von Sydow)

9

640

Skattenytt språk: Skattenytt språk (debatt, Westberg)

12

896

Skatteverket: Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden? (Höglund)

1-2

29

– Ett offensivt Skatteverk (Wittberg)

4

193

– Ett nytt besök hos chefen för Skatteverket, general- direktören Ingemar Hansson (Melbi, Alm, Persson Österman)

11

754

Ställningstaganden: Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

1-2

83

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

3

173

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

5

319

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

7-8

560

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

9

645

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

10

729

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

11

813

– Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor (Håkansson)

12

897

Sökordsregister: Sökordsregister 2011 års rättsfall

6

466

Underskottsreglerna: Koncernbidragsspärren i underskotts- reglerna (Magnusson, Johannisson)

7-8

509

Utländska pensionsstiftelser: Begäran om förhandsavgörande eller en fördragsbrottstalan: Beskattning av utländska pensionsstiftelser – ett fall för EU-domstolen (Cejie)

12

850

Vinstandelsränta: Rättsfallskommentar: Vinstandelsränta har underkänts till del den inte utgjort ersättning för kredit (rättsfall, Wilhelmsson)

7-8

544

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...