Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Bokelund Svensson, Ulf, Representation, 6:e upplagan, Björn Lundén Information 2012, 272 sidor

Handboken riktar sig främst till företag avseende frågor om extern och intern representation. Särskilt behandlas gränserna för avdragsrätten.

van der Broek, Harm, Cross Border Mergers within the EU – Proposals to Remove the Remaining Tax Obstacles, EUCOTAX Series on European Taxation 33, Kluwer 2012, 766 sidor

Boken fokuserar, som namnet avslöjar, på fusionsdirektivet (90/434/EEG) och dess konsekvenser för gränsöverskridande fusioner inom EU. Direktivets bestämmelser analyseras ingående samt sätter dessa i förhållande till, framförallt, den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. Boken riktar sig till alla som arbetar med eller är intresserade av företagsbeskattning och EU-skatterätt.

Ecker, Thomas, Lang, Michael och Lejeune, Ine, The Future of Indirect Taxation. Recent Trends in VAT and GST Systems around the World, EUCOTAX series on European Taxation 32, Kluwer Law International 2011, 816 sidor

Boken är en omfattande komparativ studie av mervärdesskattesystem från mer än 20 länder. Syftet är att i första hand att lyfta fram skillnader och likheter för att öka jämförbarheten och för att förutse potentiella problem vid gränsöverskridande handel.

Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, 2:a upplagan, Norstedts juridik 2012, 276 sidor

Boken behandlar särskilt de skattemässiga konsekvenserna av olika former av vinstdelning och/eller delägarskap i ett företag i form av incitamentsprogram. Frågorna belyses utifrån såväl företagets som individens perspektiv samt frågor relaterade till övriga aktieägare.

FAR Skattevolymen 2012:1, FAR Förlag 2012, 878 sidor

Regelsamlingen omfattar svenska författningar på skatte- och redovisningsområdet (såsom bokförings- och årsredovisningslagarna). Den nya skatteförfarandelagen är inkluderad vilken trädde i kraft 1 januari 2012.

Gyland, Christina och Jakobsson, Olof, Skatterätt – en introduktion, 9:e upplagan, Studentlitteratur 2012, 132 sidor

Den här boken riktar sig främst till studenter eller praktiskt verksamma inom andra områden än främst skatterätt. Grunden för det svenska skattesystemet omfattande såväl inkomstskatt som mervärdesskatt. Upplagan behandlar lagar och praxis tom december 2011.

Holmström, Nancy, Redovisa Rätt 2012, 19:e upplagan, Sanoma utbildning 2012, 956 sidor

Boken riktar sig främst som ett uppslagsverk för den som arbetar praktiskt med redovisningsfrågor. Den omfattar den nya skatteförfarandelagen samt flertalet allmänna råd från Bokföringsnämnden. Förändringarna i faktureringsreglerna avseende moms samt ändrade blanketter avseende deklarationer för handelsbolag, stiftelser och ideella föreningar omfattas av den nya upplagan.

Lang, Michael, et. al (red.) Tax Treaty Case Law Around the Globe, EUCOTAX series on European Taxation 34, Kluwer Law International 2011, 520 sidor

Samlingsvolymen omfattar rättspraxis från mer än trettio länder som behandlar dubbelbeskattningsavtal. Frågor inom flera fält, såsom internprissättning, behandlas utförligt. Fokus på diskussionerna hålls framförallt till tolkning av skatteavtalen.

Lundén, Björn, Aktiebolag – skatt, ekonomi och juridik, 20.e upplagan, Björn Lundén Information 2012, 458 sidor

Handboken riktar sig främst till de som arbetar med ekonomiska och juridiska frågor relaterade till ägare i aktiebolag. Fåmansföretagsreglerna om utdelning och kapital gås särskilt igenom med flera utförliga exempel.

Lundén, Björn, Enskild firma – skatt, deklaration, ekonomi, juridik, 20:e upplagan, Björn Lundén Information 2012, 272 sidor

Det här är en handbok som riktar sig främst till den som driver eller tänker starta enskild näringsverksamhet, men även till den som arbetar med redovisnings- eller skatterättsliga frågor. Avdragsrätt och räntefördelning behandlas särskilt och ger praktiska exempel.

Rydin, Urban och Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3:e upplagan, Norstedts juridik 2012, 450 sidor

Boken kombinerar likt tidigare upplagor teoretiska och praktiska frågor nära kopplade till fåmansföretagsbeskattningen och är uppdaterad med de senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Praxis från såväl underinstanser som Högsta Förvaltningsdomstolen behandlas utförligt.

Terra, Ben J.M. och Wattel, Peter J., European Tax Law, 6.e upplagan, Kluwer law international 2012, 1144 sidor

Den sjätte upplagan behandlar likt tidigare upplagor såväl direkta som indirekta skattefrågor och är uppdaterad tom december 2011. EU-domstolens praxis diskuteras särskilt i förhållande till direktiv och förordningar på EU-skatteområdet.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.