A EUF-fördraget

A 6 Övriga indirekta skatter

Stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelse

I mål C-155/09 EU-kommissionen mot Grekland fann EU-domstolen att Grekland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt art. 12 EG, 18 EG, 39 EG och 43 EG, samt art. 4, 28 och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genom att endast personer som är fast bosatta i Grekland medges befrielse från stämpelskatt medan personer som inte är grekiska medborgare och som avser att bosätta sig i Grekland inte medges denna befrielse, samt genom att endast grekiska medborgare eller personer med grekiskt ursprung under vissa omständigheter medges befrielse från stämpelskatt vid förvärv av en första bostad i Grekland.

Här har EU-domstolen återigen fastslagit, avseende relativt nyinförd lagstiftning, att det inte är tillåtet att inhemska medborgare gynnas i förhållande till andra EU-medborgare.

Artikel 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, utsläppsskatter för motorfordon

I förhandsavgörandet C-402/09 Ioan Tatu mot Rumänska staten prövade EU-domstolen om nationella bestämmelser som innebär att betalning av en utsläppsskatt krävdes vid den första registreringen av importerade fordon, trots att begagnade fordon på den rumänska marknaden undantas vid omregistrering, är förenliga med EU-rätten. Domstolen fann att art. 110 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat inför en utsläppsskatt för motorfordon när de registreras för första gången i medlemsstaten, om skatten är utformad på så sätt att den avskräcker från att sätta begagnade fordon som köpts i andra medlemsstater i trafik, utan att skatten avskräcker från att köpa begagnade fordon med samma ålder och skick på den inhemska marknaden.

Situationer liknande denna är inte helt ovanliga då det är ett relativt stort antal medlemsstater som har s.k. accis på nybilsförsäljning eller någon form av registreringsskatt, se rättsfallskommentaren avseende 2010 för ytterligare domar. För att inte en snedvridning av konkurrensen ska uppstå behöver länder med en sådan beskattning även ha en beskattning på begagnade bilar som förs in till landet där hänsyn tas till olika faktorer som exempelvis årsmodell, miltal etc. Beskattningsunderlaget brukar normalt vara baserat på bilens pris. På senare tid har några länder även infört en miljökomponent vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Det tycks då vara svårt för lagstiftaren att få en beskattning som inte diskriminerar främst import av begagnade bilar från andra medlemsländer. Sverige har inte någon accis.

I förhandsavgörandet C-263/10 Iulian Andrei Nisipeanu mot Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Administratia Finantelor Publice Târgu-Carbunesti, Administratia Fondului pentru Mediu prövade domstolen om artikel 110 i FEUF ska tolkas så att de interna diskriminerande skatter som förbjuds enligt bestämmelsen omfattar införande av en miljöskatt på motorfordon som i praktiken endast utgår på begagnade personbilar som importerats från en annan medlemsstat. Domstolen fann att skatten är en diskriminerande skatt som är förbjuden enligt artikel 110 om kriteriet med en ”första registrering i Rumänien” inte kan anses som ett objektivt kriterium eftersom skatten skyddar den inhemska tillverkningen av nya personbilar och den inhemska marknaden för begagnade personbilar.

Se vidare kommentaren till C-402/09.