Skattenytt nr 6 2012 s. 425

EU-domstolens domar

A EUF-fördraget

A 6 Övriga indirekta skatter

Stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelse

I mål C-155/09 EU-kommissionen mot Grekland fann EU-domstolen att Grekland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt art. 12 EG, 18 EG, 39 EG och 43 EG, samt art. 4, 28 och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genom att endast personer som är fast bosatta i Grekland medges befrielse från stämpelskatt medan personer som inte är grekiska medborgare och som avser att bosätta sig i Grekland inte medges denna befrielse, samt genom att endast grekiska medborgare eller personer med grekiskt ursprung under vissa omständigheter medges befrielse från stämpelskatt vid förvärv av en första bostad i Grekland.

Här har EU-domstolen återigen fastslagit, avseende relativt nyinförd lagstiftning, att det inte är tillåtet att inhemska medborgare gynnas i förhållande till andra EU-medborgare.

Artikel 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, utsläppsskatter för motorfordon

I förhandsavgörandet C-402/09 Ioan Tatu mot Rumänska staten prövade EU-domstolen om nationella bestämmelser som innebär att betalning av en utsläppsskatt krävdes vid den första registreringen av importerade fordon, trots att begagnade fordon på den rumänska marknaden undantas vid omregistrering, är förenliga med EU-rätten. Domstolen fann att art. 110 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat inför en utsläppsskatt för motorfordon när de registreras för första gången i medlemsstaten, om skatten är utformad på så sätt att den avskräcker från att sätta begagnade fordon som köpts i andra medlemsstater i trafik, utan att skatten avskräcker från att köpa begagnade fordon med samma ålder och skick på den inhemska marknaden.

Situationer liknande denna är inte helt ovanliga då det är ett relativt stort antal medlemsstater som har s.k. accis på nybilsförsäljning eller någon form av registreringsskatt, se rättsfallskommentaren avseende 2010 för ytterligare domar. För att inte en snedvridning av konkurrensen ska uppstå behöver länder med en sådan beskattning även ha en beskattning på begagnade bilar som förs in till landet där hänsyn tas till olika faktorer som exempelvis årsmodell, miltal etc. Beskattningsunderlaget brukar normalt vara baserat på bilens pris. På senare tid har några länder även infört en miljökomponent vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Det tycks då vara svårt för lagstiftaren att få en beskattning som inte diskriminerar främst import av begagnade bilar från andra medlemsländer. Sverige har inte någon accis.

I förhandsavgörandet C-263/10 Iulian Andrei Nisipeanu mot Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Administratia Finantelor Publice Târgu-Carbunesti, Administratia Fondului pentru Mediu prövade domstolen om artikel 110 i FEUF ska tolkas så att de interna diskriminerande skatter som förbjuds enligt bestämmelsen omfattar införande av en miljöskatt på motorfordon som i praktiken endast utgår på begagnade personbilar som importerats från en annan medlemsstat. Domstolen fann att skatten är en diskriminerande skatt som är förbjuden enligt artikel 110 om kriteriet med en ”första registrering i Rumänien” inte kan anses som ett objektivt kriterium eftersom skatten skyddar den inhemska tillverkningen av nya personbilar och den inhemska marknaden för begagnade personbilar.

Se vidare kommentaren till C-402/09.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...