(kumulerat register täckande åren 1990–2011 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Kommunalskattelagen (1928:370)

20 §

Not.13/11

23 §

Ref. 86/11

Not. 13/11

Rättegångsbalken (1942:740)

4 kap. 13 §

Ref. 14/11

Ref. 15/11

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000, först anges EUD-målen för respektive artikel och sedan HFD-målen)

Artikel 10

C-318/09 P

C-320/09 P

Artikel 12

C-155/09

Artikel 18

C-250/08

C-155/09

C-253/09

Artikel 39

C-155/09

C-253/09

C-240/10

Artikel 43

C-250/08

C-155/09

C-253/09

Artikel 49

C-387/10

C-9/11

Artikel 56

C-250/08

C-20/09

C-262/09

C-267/09

C-284/09

C-10/10

Artikel 58

C-262/09

Artikel 87

C-318/09 P

C-319/09 P

C-320/09 P

C-329/09 P

C-369/09 P

Artikel 87.1

C-78/08

C-279/08 P

C-106/09 P

C-81/10 P

Artikel 87.2

C-71/09 P

Artikel 87.3

C-71/09 P

Artikel 88

C-318/09 P

C-319/09 P

C-320/09 P

C-471/09 P

C-474/09 P

Artikel 88.2

C-83/09 P

C-194/09 P

C-302/09

C-303/09

C-305/09 P

C-458/09 P

C-465/09 P

C-81/10 P

Artikel 88.3

C-83/09 P

C-148/09 P

Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt (1957)

(i dess lydelse i december 2009)

Artikel 49

C-310/09

C-371/10

Artikel 63

C-436/08

C-310/09

C-450/09

C-493/09

C-25/10

C-132/10

C-157/10

Artikel 64.1

C-384/09

Artikel 65

C-157/10

Artikel 110

C-402/09

C-263/10

Protokollet om Europeiska ­gemenskapernas immunitet och privilegier (1967)

Artikel 14

C-270/10

Direktiv 69/335/EEG (fria kapital­rörelser)

Artikel 4.2

C-212/10

C-492/10

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

34 a §

Not. 43/11

Not. 79/11

37 b §

Ref. 15/11

Not. 49/11

Not. 54/11

41 §

Ref. 14/11

Ref. 15/11

Regeringsformen (1974:152)

2 kap. 10 §

Ref. 73/11

Not. 86/11

Not. 87/11

Direktiv 77/388/EEG (sjätte ­mervärdesskattedirektivet)

Atrtikel 2

C-427/10

Artikel 2.1

C-93/10

Artikel 4

C-93/10

Artikel 5

C-497/09

Artikel 5.8

C-444/10

Artikel 6

C-497/09

Artikel 6.4

C-464/10

Artikel 11 A.1 a

C-285/10

C-69/11

Artikel 11 C.1

C-489/09

Artikel 12

C-41/09

Artikel 13 A.1 g

Ref. 9/11

Artikel 13 B d 3

C-350/10

Artikel 13 B d 5

C-540/09

C-350/10

Ref. 38/11

Not. 84/11

Artikel 13 B f

C-259/10

C-464/10

Artikel 21.1 b

C-421/10

Artikel 21.3

C-499/10

Artikel 27

C-285/10

Artikel 27.1

C-489/09

Artikel 27.5

C-489/09

Bilaga H

C-41/09

C-497/09

Lagen (1980:1102) om handels­bolag och enkla bolag

2 kap. 22 §

Ref. 88/11

Direktiv 83/182/EEG (skattebefrielser inom gemenskapen för vissa

transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat)

C-144/08

Lagen (1986:1027) om dub-bel­beskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Artikel 13

Not. 59/11

Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget

C-157/10

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

7 §

Not. 84/11

Taxeringslagen (1990:324)

5 kap. 1 §

Ref. 58/11

Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

3 §

Not. 73/11

Direktiv 90/434/EEG (fu-sions­direktivet)

Artikel 11.1 a

C-126/10

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2 §

Not. 42/11

Lagen (1991:1886) om dub-bel­beskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Ref. 35/11

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska sam­arbetsområdet

(EES-avtalet)

Artikel 4

C-155/09

Artikel 28

C-155/09

C-253/09

Artikel 31

C-250/08

C-155/09

C-253/09

Artikel 36

C-387/10

Artikel 40

C-250/08

C-20/09

C-267/09

C-284/09

C-493/09

C-10/10

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

Artikel 3.2

C-94/10

Artikel 3.3

C-2/09

Artikel 5.2

C-550/08

Rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineralol-jor

Artikel 8.1 b

C-94/10

Artikel 8.1 c

C-505/10

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 19.1

C-503/10

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 13 a §

Ref. 28/11

2 a kap. 2 §

Ref. 28/11

2 a kap. 3 §

Ref. 28/11

3 kap. 2 §

Not. 75/11

3 kap. 3 §

Not. 75/11

3 kap. 4 §

Ref. 9/11

Not. 11/11

Not. 74/11

3 kap. 7 §

Ref. 9/11

3 kap. 8 §

Not. 30/11

3 kap. 9 §

Ref. 21/11

Ref. 38/11

Not. 33/11

Not. 84/11

3 kap. 10 §

Not. 97/11

4 kap. 1 §

Not. 75/11

5 kap. 5 §

Ref. 87/11

5 kap. 9 §

Ref. 87/11

5 kap. 19 §

Ref. 87/11

7 kap. 1 §

Not. 66/11

Not. 80/11

9 b §

Not. 80/11

Lagen (1994:1563) om to-baksskatt

1 §

Not. 78/11

35 §

Not. 78/11

39 §

Not. 77/11

Lagen (1994:1564) om alko-holskatt

8 §

Ref. 31/11

11 §

Ref. 31/11

19 §

Ref. 31/11

Lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

7 §

Ref. 9/11

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 8 a §

Ref. 87/11

Lag (1998:189) om förhandsbesked i taxe-ringsfrågor

12 §

Ref. 35/11

Not. 25/11

Not. 53/11

Not. 95/11

Not. 96/11

Not. 99/11

Lagen (1999:673) om skatt på av-fall

10 §

Ref. 83/11

Inkomstskattelagen (1999:1229)

3 kap. 9 §

Ref. 40/11

10 kap. 1 §

Ref. 80/11

10 kap. 13 §

Ref. 54/11

11 kap. 1 §

Ref. 55/11

12 kap. 1 §

Ref. 54/11

13 kap. 1 §

Ref. 72/11

13 kap. 2 §

Ref. 72/11

14 kap. 2 §

Not. 89/11

15 kap. 1 §

Not. 89/11

16 kap. 17 §

Not. 42/11

17 kap. 3 §

Ref. 64/11

17 kap. 26 §

Ref. 20/11

19 kap. 4 §

Ref. 72/11

19 kap. 5 §

Ref. 72/11

19 kap. 7 §

Ref. 72/11

19 kap. 9 §

Ref. 72/11

19 kap. 11 §

Ref. 72/11

19 kap. 14 §

Ref. 72/11

19 kap. 14 a §

Ref. 72/11

21 kap. 6 §

Ref. 79/11

21 kap. 9 §

Ref. 79/11

21 kap. 16 §

Ref. 79/11

23 kap. 11 §

Ref. 19/11

24 kap. 10 a §

Ref. 90/11

24 kap. 10 b §

Ref. 90/11

24 kap. 10 c §

Ref. 90/11

24 kap. 10 d §

Ref. 90/11

24 kap. 10 e §

Ref. 90/11

26 kap. 2 §

Ref. 79/11

28 kap. 3 §

Not. 42/11

28 kap. 7 §

Not. 58/11

33 kap. 5 §

Ref. 42/11

39 kap. 3 §

Ref. 33/11

47 kap. 11 b §

Ref. 73/11

Not. 86/11

Not. 87/11

57 kap. 4 §

Ref. 75/11

Not. 88/11

57 kap. 5 §

Not. 88/11

57 kap. 20 §

Ref. 24/11

58 kap. 18 §

Not. 79/11

59 kap.

Ref. 54/11

61 kap. 2 §

Ref. 55/11

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 88 i EG-fördraget

Artikel 1

C-318/09 P

C-319/09 P

C-320/09 P

Artikel 1 b

C-194/09 P

Artikel 6.1

C-83/09 P

C-148/09 P

Artikel 10

C-458/09 P

Artikel 13

C-458/09 P

Artikel 14

C-318/09 P

C-319/09 P

C-320/09 P

C-471/09 P

C-474/09 P

Artikel 15

C-71/09 P

Energiskattedirektivet 2003/96/EG

Artikel 14.1 b

C-79/10

C-250/10

Artikel 15.1 j

C-79/10

Direktiv 2003/49/EG av den 3?juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties

Artikel 1.1

Not. 397/09

Lagen (2004:629) om träng-selskatt

14 §

Not. 43/11

16 §

Not. 43/11

18 §

Not.43/11

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29?april 2004 om unionsmed­borgares och deras familjemedlem-mars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territo-rier

Artikel 27.1

C-434/10

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

(först anges EUD-målen för resp. artikel, sedan HFD)

Artikel 2.1 a

Not. 66/11

Artikel 2.1 c

Not. 66/11

Artikel 9

C-180/10

Not. 75/11

Artikel 12.1

C-180/10

Artikel 14.1

Not. 66/11

Artikel 52 a

C-530/09

Artikel 56.1 b

C-530/09

Artikel 56.1 g

C-530/09

Artikel 78

C-106/10

Artikel 96

C-41/09

C-441/09

C-453/09

Artikel 97

C-41/09

Artikel 98

C-41/09

C-441/09

C-453/09

Not. 66/11

Artikel 99.1

C-41/09

Artikel 132.1 c

Not. 11/11

Artikel 132.1 g

Not. 74/11

Artikel 134 a

Not. 74/11

Artikel 134 b

Not. 74/11

Artikel 135.1 f

Ref. 21/11

Artikel 135.2

Not. 75/11

Artikel 168

C-504/10

C-624/10

Artikel 171

C-624/10

Artikel 183

C-107/10

C-274/10

Artikel 193

C-624/10

Artikel 194

C-624/10

Artikel 204

C-624/10

Artikel 214

C-624/10

Artikel 295.1

C-180/10

Artikel 306

Not. 80/11

Artikel 314

C-203/10

Artikel 320.1

C-203/10

Artikel 320.2

C-203/10

Direktiv 2008/12/EEG om ­allmänna regler för punktskatt

Artikel 7.1

Not. 77/11

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

27 kap. 1 §

Ref. 67/11

27 kap. 4 §

Ref. 67/11