Innehåll

Skattenytt nr 12 2013 s. 809

Kära läsare!

Den som läser Skattenytt regelbundet får lära sig om finska ränteavdragsbegränsningar och nu i detta nummer norska ränteavdragsbegränsningar. Frågan om behandlingen av interna skulder är mycket viktig för skyddet av statens skattebas men också för företagsklimatet. Fasta, rimliga och förutsebara spelregler är viktigt för staten och för företagen. Det är av vikt att hämta lärdom och inspiration från vår omvärld och Skattenytt drar sitt strå till stacken.

Skattenytt är en oberoende tidskrift vars syfte är att bidra till kunskapen om skattesystemet, men också att stötta forskningen i skatterätten. Forskningen stöttas genom att överskottet går till forskning. Bland annat producerar vi det vetenskapliga numret som följer med detta nummer 12. Längre artiklar, skrivna av forskare, och granskade av forskare. Jag hoppas du tar dig tid att titta igenom det vetenskapliga numret.

Skattenytt önskar också skapa debatt. Nu har vi lyckats med det. Stig von Bahr ger i detta nummer sin syn på ”Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet”. von Bahr är kritisk mot följande uttalande av Eleonor Kristoffersson i hennes tidigare artikel (i nr 9 2013):

”’(D)en utvecklade praxis HFD har kring s.k. genomsyn och beskattning efter handlingarnas innebörd ger i stor omfattning samma resultat som EU-domstolens praxis’. Att tolkningsvis bedöma de faktiska omständigheterna på annat sätt än vad den skattskyldige anfört kan enligt EK [Eleonor Kristoffersson] inte i sig anses vara i strid mot legalitetsprincipen.”

von Bahr har i sin kommentar svårt att följa Kristofferssons resonemang i den delen. Jag får intrycket att von Bahr uppfattar att en långtgående omklassificering av transaktioner kan vara i strid med legalitetsprincipen, och att därför läran om verklig innebörd har en skarp gräns i form av denna legalitetsprincip. Nåväl, abstraktioner i all ära, insikten finns endast i tillämpningen.

Lars Samuelson i sin rättsfallskommentar i detta nummer om ett nytt fall om verklig innebörd (HFD 2013 ref. 43) konkluderar saken på följande sätt.

”Domen ger oss ytterligare en bit i pusslet om den verkliga innebörden vid beskattningen. Den innebär inga dramatiska förändringar, att en helhetssyn med beaktande av slutresultatet kan tillämpas på kopplade rättshandlingar är i linje med tidigare praxis. Domen klargör dock att omklassificering under vissa förutsättningar kan ske av civilrättsligt giltiga rättshandlingar även när dessa inte framstår som atypiska eller säregna betraktade var för sig. Man bör nu inte dra för långtgående slutsatser av detta, framför allt inte om tolkningen av den verkliga innebörden vid beskattningen i allmänhet. Möjligen tyder dock domen på att HFD vid bedömningen av den verkliga innebörden kan komma att inta en något friare hållning i förhållande till civilrätten än vad många kanske tidigare trott och i högre grad beakta det faktiska slutresultatet.”

En intressant fråga: anser von Bahr att HFD 2013 ref. 43 har förskjutit ramen något eller att den ”friare hållning i förhållande till civilrätten” Samuelson (möjligen) iakttar, är ett problem i ljuset av legalitetsprincipen? Och vem definierar legalitetsprincipen? HFD (EUD), lagstiftaren, rättsvetenskapen? Debatten går vidare!

Roger Persson Österman, Södermalm i skarven oktober/november 2013.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...