Innehåll

Skattenytt nr 6 2013 s. 387

B Fastighetsbeskattning – ROT-avdrag

I HFD 2012 ref. 47 fann HFD att utgift för arbete i samband med uppförande av fristående växthus och utgift för markarbeten utfört utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband inte ska ge rätt till skattereduktion för rotarbete.

I ansökan om förhandsbesked uppgav sökanden att han äger en jordbruksfastighet där han bor och bedriver jordbruksverksamhet. Han har för avsikt att uppföra ett fristående växthus på tomten samt installera bredband i sitt bostadshus. Markarbetet för att installera bredband kommer att utföras på tomten och på övrig mark som tillhör jordbruksfastigheten men som ligger utanför tomtgränsen. Sökanden ställde två frågor till Skatterättsnämnden.

Fråga 1. Kan sökanden erhålla skattereduktion (rotavdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster när man låter bygga ett mindre växthus nära sitt ursprungliga småhus?

Fråga 2. Kan sökanden erhålla skattereduktion (rotavdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster för markarbete a) från fastighetens yttre gräns till tomtgränsen och b) från tomtgränsen till bostadsbyggnaden.

Sökanden anförde att uppförande av ett fristående växthus ska ses som en tillbyggnad av ett befintligt småhus och inte en nybyggnation varför arbetet med att bygga växthuset ska ge rätt till skattereduktion. När det gällde markarbetena anförde han att skattereduktion skulle medges för allt markarbete som utförts på jordbruksfastigheten eftersom arbetet var avgörande för funktionen.

Skatteverket anförde att rätten till skattereduktion inte omfattar nybyggnation oavsett om det är frågan om nybyggnad av ett småhus eller ett komplementhus samt att skattereduktion för markarbete bara kan medges för markarbete som utförs på den tomt som tillhör småhuset.

Skatterättsnämnden ansåg att ordalydelsen i 67 kap. 13 a § IL inte ger utrymmer för att skattereduktionen kan omfatta nybyggnation av småhus men att det av lagtexten inte klart framgår om nybyggnad av fristående komplementhus ska ses som nybyggnad eller som en tillbyggnad av befintligt småhus varför ledning måste sökas i förarbetena. I prop. 2008/09:178 s. 34 anges att ”Skattereduktionen omfattar således inte någon form av nybyggnation, dvs. det har ingen betydelse om det rör sig om ett nytt bostadshus, ett nytt fristående garage eller ett annat nytt komplementhus.” Mot bakgrund av uttalandet propositionen fann Skatterättsnämnden att kostnaden för nybyggnation av ett fristående växthus inte kan ge rätt till skattereduktion.

När det gäller frågan om rätt till skattereduktion för markarbete ansåg Skatterättsnämnden att det inte direkt av lagtexten i 67 kap. 13 a § IL framgår att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion varför ledning måste sökas i förarbetena. I förarbetena framgår att även utgift för markarbete kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att markarbetet har anknytning till småhuset. Skatterättsnämnden fann att avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion i det aktuella fallet är arbetets anknytning till småhuset och att det därav får anses följa att markarbeten som utförs på den tomt som tillhör småhuset kan grunda rätt till skattereduktion medan arbeten som utförs utanför tomtmarken inte kan ge rätt till skattereduktion.

HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut.

HFD:s dom innebär ett förtydligande av reglerna i 67 kap. 13 a § IL. Genom domen får det anses helt klarlagt att skattereduktion inte kan medges för arbetskostnad som avser nybyggnation oavsett om nybyggnaden avser ett småhus eller ett komplementhus till ett redan befintligt småhus. Det framgår inte direkt av lagtexten om markarbeten ska räknas till reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av småhus. Genom HFD:s dom är det numera klarlagt att utgift för markarbeten som är hänförliga till småhuset kan ge rätt till skattereduktion för rotarbete förutsatt att arbetet utförs på den tomt som tillhör småhuset. Markarbete som utförs på utanför tomtgränsen ger inte rätt till skattereduktion oavsett om husägaren äger den marken eller inte.

Pia Blank Thörnroos

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...