Skattenytt nr 3 2014 s. 176

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Ställningstagandena uttrycker verkets uppfattning om vad som bör gälla vid tolkningen av en specifik bestämmelse och de anger hur en viss fråga ska hanteras inom verket. Har den skattskyldige eller skattedomstolarna en annan uppfattning i en fråga behöver ställningstagandet givetvis inte följas av dem.

Nedan redovisas en sammanställning av ställningstaganden i frågor rörande främst inkomstbeskattning och mervärdesskatt. Även ställningstaganden i övriga skatteslag m.m. kommer att redovisas, då under rubriken ”Övrigt”. De fullständiga ställningstagandena finns på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) under fliken Rättsinformation/Regler och ställningstaganden, där även alla äldre ställningstaganden finns publicerade. De publiceras löpande under året och från 2007 publiceras ställningstagandena löpande i datumordning. Publiceringen på webben sker för att ge allmän kännedom om dem.

Inom parantes nedan anges datum och diarienummer hos Skatteverket för respektive ställningstagande. Samtliga nya diarieförda ställningstaganden anges, i vissa fall lämnas dock endast uppgift om att en viss fråga behandlats samt dess identifikationsuppgifter. Verket upprättar också ställningstaganden som inte diarieförs. Dessa kallades tidigare för stödsvar. Sådana ställningstaganden publiceras normalt inte på hemsidan och är inte heller med i den sammanställning som följer nedan.

1 INKOMSTSKATT

1.1 Näringsverksamhet

Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?

Det räkenskapsår som en fysisk person använt vid bokföringen av affärshändelser när en näringsverksamhet påbörjas utgör också det första beskattningsåret vid beskattningen. Näringsidkaren kan inte retroaktivt – med verkan vid beskattningen – förlänga räkenskapsåret. (2013-11-07, dnr 131 675310-13/111)

Kommentar: Detta ställningstagande ersätter det tidigare ställningstagandet ”Frågan om ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet kan förlängas i efterhand” 2004-11-22, dnr 130 584332-04/111 som upphävts.

Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag

Skattemässigt kan omdisponering i efterhand av lämnad utdelning till koncernbidrag godtas under förutsättning att förmögenhetsöverföring visats ha skett mellan berörda bolag under aktuellt räkenskapsår/beskattningsår. Enligt Skatteverkets uppfattning ska förmögenhetsöverföringen ha skett senast när bokslutet har fastställts. När kapitalöverföringarna har skett i form av utdelningar och driftsbidrag i flera led kan dessa betalningsströmmar inte retroaktivt omdisponeras till koncernbidrag mellan företag som inte varit parter i den ursprungliga verkliga förmögenhetsöverföringen. (2013-12-02, dnr 131 675281-13/111)

1.2 Tjänst, Arbetsgivaravgifter

Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2013

Inför inkomstbeskattningen 2014 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna gäller för olika områden under år 2013. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner i lägenheter och småhus som används som fast bostad. Den här skrivelsen innehåller även en metod för hur bostadsförmånsvärdet ska justeras när bostadsytan är större än bostadsytan för en lägenhet av normal storlek (70 kvm). (2013-12-09, dnr 131 716658-13/111)

Kommentar: Skatteverket har utfärdat meddelanden om hur en bostadsförmån ska värderas vid inkomstbeskattningen 2014 (SKV M 2012:23 avsnitt 4.5). Denna skrivelse ska ses som ett komplement till detta meddelande. I ställningstagandet finns tre åskådliggörande exempel.

När det gäller bostadsförmån i villor konstaterar Skatteverket att det ofta saknas en fungerande hyresmarknad för bostad i villa. Utgångspunkten för värderingen bör därför i normalfallet vara hyresnivån i flerfamiljshus på orten även när det gäller en bostad i en villa. Ibland kan det finnas faktorer som gör att hyresvärdet för villor i vissa fall bör höjas i förhållande till de värden som står i tabellerna för flerfamiljshus. Vilka dessa faktorer är framgår av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2012:31 avsnitt 2.3.

1.3 Internationell beskattning

Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land

Skatteverket anser att endast inkomst som avser arbete ombord på fartyget kan undantas från beskattning enligt 3 kap. 12 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, i det fall en anställd i sin anställning växelvis tjänstgör ombord och i land. Anställningen ombord måste pågå under hela utlandsvistelsen och de dagar som får medräknas i de 183 dagarna enligt regeln är begränsad till dagar ombord på fartyget. Det kan dock röra sig om flera anställningar och olika tjänstgöringsperioder. Del av dag räknas som en hel dag. Som arbete ombord räknas även dagar i land som avser resa utomlands till och från fartyget, samt exempelvis kortare utbildningar utomlands som är nödvändiga för arbetet ombord. (2013-12-09, dnr 131 684479-13/111)

2 MERVÄRDESSKATT

Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt

Skatteverket anser att det finns en omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

 • Anordnarbidrag vid yrkeskompetensbedömning (4.3)

 • Köp av arbetsmarknadsutbildning hos valda utbildningsanordnare (4.6)

 • Köp av förberedande utbildning hos valda utbildningsanordnare (4.6)

 • Köp av tjänster som jobbcoach, s.k. stöd till kompletterande aktör (4.6)

 • Köp av tjänster avseende stöd till vissa nyanlända invandrare, s.k. stöd till Lots (4.6)

Skatteverket anser att det inte finns någon omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

 • Anställningsstöd (4.2.1)

 • Anordnarbidrag kopplat till anställning med anställningsstöd (4.2.2)

 • Övriga anordnarbidrag utom vid yrkeskompetensbedömning (4.3)

 • Övrigt stöd kopplat till arbete (4.4)

När projektstöd utbetalas från Arbetsförmedlingen till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning måste en bedömning göras utifrån den avtalade överenskommelsen i varje enskilt fall för att avgöra om det finns en omsättning (4.5). (2013-12-16, dnr 131 697209-13/111)

Kommentar: Siffrorna inom parantes är hänvisningar till olika avsnitt i ställningstagandet.

3 ÖVRIGT

Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2

Fel i deklaration som ska lämnas den 1 november 2013 och senare

Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet väcks om en uppgiftsskyldig felaktigt inte redovisat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i ruta 1.4 på blankett INK2 men samtidigt redovisat pensionskostnader i ruta 4.21. Oriktig uppgift har i dessa fall inte lämnats och skattetillägg får därför inte tas ut. Det innebär också att Skatteverket inte får efterbeskatta. Den särskilda utredningsskyldigheten väcks inte om en uppgiftsskyldig på blankett INK2 redovisat ett belopp avseende personalkostnader i ruta 3.8, men inte har redovisat något belopp för pensionskostnader i ruta 4.21. Oriktig uppgift har lämnats och skattetillägg ska tas ut. Befrielse ned till en fjärdedel bör medges om det inte finns något som talar emot att underlåtenheten beror på ett enstaka misstag. Kan underlåtenheten inte ses som ett enstaka misstag bör skattetillägget istället sättas ned till hälften. I det enskilda fallet kan det bli aktuellt med ytterligare nedsättning. Så kan vara fallet om skattetillägget trots delvis befrielse skulle uppgå till ett mycket högt belopp.

Fel i deklaration till ledning för 2008–2011 års taxeringar

Även i de deklarationsblanketter som lämnas till ledning för 2008–2011 års taxeringar finns en ruta för särredovisning av pensionskostnader. Vad som sägs ovan under rubriken ”Deklaration som ska lämnas den 1 november 2013 och senare” ska därför tillämpas i sin helhet även vid dessa års taxeringar.

Fel i deklarationer till ledning för 2012–2013 års taxeringar

I de deklarationsblanketter som lämnas till ledning för 2012–2013 års taxeringar saknas ruta för särredovisning av pensionskostnader vilket innebär att någon särskild utredningsskyldighet inte kan uppkomma på det sätt som beskrivs ovan under rubriken ”Deklaration som ska lämnas den 1 november 2013 och senare”. Har personalkostnader redovisats ska dock befrielse medges.

Övrigt

Ett redovisat belopp i ruta 2.32 eller 2.33 påverkar inte bedömningen av om skattetillägg ska tas ut. Skatteverket har publicerat ytterligare ett ställningstagande som på annan grund handlar om befrielse från skattetillägg när en uppgiftsskyldig har underlåtit att redovisa underlag för SLP. Vid valet mellan dessa ställningstaganden ska frågan om befrielse först prövas enligt detta ställningstagande. Kan detta ställningstagande inte tillämpas ska frågan om befrielse prövas enligt Skatteverkets ställningstagande med dnr 131 666779–12/111. (2013-12-09, dnr 131 683198-13/111)

Ingvar Håkansson är rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...