Innehåll

Skattenytt nr 5 2015 s. 265

Kära läsare!

Innan innehållet i det här numret presenteras närmare vill jag börja med att tacka Ingvar Håkansson som i och med det här numret avslutar en tio år lång tradition av att presentera Skatteverkets ställningstaganden i SkatteNytt. – Tack Ingvar! Samtliga ställningstaganden presenteras på Skatteverkets hemsida och fortsättningsvis kommer SkatteNytt att bevaka dessa i det löpande arbetet som redaktionskommittén gör. Att vänta framöver är därför djupare analyser och kommentarer om ställningstaganden som redaktionen och redaktionskommittén finner särskilt intressanta.

Något som sticker ut särskilt i det här numret är två intervjuer som presenteras först i häftet. Finansminister Magdalena Andersson träffade Ingrid Melbi och Roger Persson Österman i mitten av mars. Flera intressanta frågor lyftes fram och inte minst frågan om systemvård. Ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv är det synnerligen aktuellt, vilket kommer att diskuteras mer framöver. Den andra intervjun av samma team är med Ingela Willfors där det pågående BEPS-projektet diskuteras. Projektet är omfattande och jag ser med spänning fram emot hur omfattande omfördelningarna av skattebasen kommer att bli, samt i vilken utsträckning TP-frågor diskuteras vidare både avseende inkomstskatt och mervärdesskatt.

Lars Samuelsson har skrivit en artikel om ränteavdragsbegränsningar, ett fortsatt aktuellt ämne. I samband med detta vill jag även passa på att gratulera Lars till 2015 års von Matérn-premium som tilldelats honom av Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

En genomgång av praxis för fastställande av tjänsteställe görs av Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson i läsvärd artikel. Det var särskilt roligt att uppmärksamma att det kom ytterligare en kammarrättsdom samtidigt som det här häftet var på sättning avseende basketdomares tjänsteställe. Målet vittnar om betydelsen av vad som anses utgöra det huvudsakliga arbetet och hur domarna är kontrakterade, oavsett om ersättning ges direkt från idrottsföreningen.

SkatteNytt syftar till att ge fördjupade skatterättsliga kommentarer inom hela det skatterättsliga området. Ytterligare ett medel för att informera om forskning i skatterätt är att ge kortare rapporteringar från forskningskonferenser. Två forskningskonferenser som ägt rum under det senaste halvåret presenteras här av Anders Hultqvist.

I föregående nummer publicerades en artikel av Caroline Väljemark om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet eller bristande förenlighet med EU-rätten. En uppföljning presenteras i det här numret med anledning av regeringens svar på kommissionens formella underrättelse.

Jan Kleerup och Mattias Fri sammanfattar aktuell mervärdesskatterättslig praxis i sitt stående bidrag. Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av vårdlokaler och bestämmande av omsättningsland för varor som säljs via konsignationslager är två av de frågor som diskuteras.

Avslutningsvis presenterar Sebastian Moll aktuell litteratur, dels nya upplagor och även en ny bok.

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...