Skattenytt nr 6 2015 s. 438

EU-domstolens domar

B Direktiv

B3 Indirekta skatter på kapitalanskaffning

I direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning, vilket har ersatts av direktiv 2008/7/EG, regleras på vilket sätt medlemsstaterna får beskatta bolagsbildningar, höjningar av aktiekapital och liknande. Enligt svensk rätt beskattas inte denna typ av transaktioner varför direktivet är av mindre intresse för svenskt vidkommande.

I mål Ascendi Beiras,1 vilket företrädesvis rör tolkning av direktivet om indirekt skatt på kapitalanskaffning, aktualiserades frågan om innebörden i det unionsrättsliga begreppet domstol i artikel 267 FEUF i förhållande till den portugisiska skiljenämnden i skattefrågor (Tribunal Arbitral Tributário). Eftersom Skatterättsnämnden i målet Victoria Film A/S från år 1998 inte befanns utgöra en domstol i unionsrättsligt hänseende kan den bedömning som gjordes i förhållande till portugisiska nämnden i här aktuellt mål vara av visst intresse. Av domen i Victoria Film A/S framgår att det främsta skälet till att Skatterättsnämndens inte ansågs utgöra en domstol, och således inte hade rätt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen, var att dess uppgift inte var att kontrollera lagenligheten av förvaltningsbeslut, utan snarare att för första gången ta ställning till taxering av en viss transaktion.2

I Ascendi Beiras sammanfattade EU-domstolen de omständigheter som är av betydelse för huruvida ett hänskjutande nationellt organ utgör en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. 3 I detta sammanhang nämndes bl.a. att organet ska vara upprättat enligt lag, dess jurisdiktion ska vara av tvingande art, förfarandet ska vara kontradiktoriskt, organet ska tillämpa rättsregler samt vara oberoende. För att en domstol ska vara behörig att framställa en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen ska den meddela avgöranden inom ramen för ett förfarande som är avsett att leda till ett avgörande av rättskipningskaraktär. Den portugisiska skiljenämnden i skattefrågor ansågs vara av stadigvarande karaktär, dess avgöranden var bindande för parterna, samt att den hade behörighet att pröva lagenligheten av samtliga taxeringsbeslut. Slutsatsen blev att den portugisiska nämnden uppfyllde kraven för att utgöra domstol i unionsrättsligt hänseende. Det faktum att betydelsen av att ett nationellt organ har behörighet att kontrollera lagenligheten av förvaltningsbeslut inte torde ha minskat indikerar att resultatet av en bedömning idag av Skatterättsnämnden skulle bli detsamma som det år 1998, dvs. att nämnden inte ansågs utgöra en domstol.

Målet Eycke Braun4 avsåg tolkningen av artikel 10 c i direktiv 69/335/EEG. Artikel 10 innebär ett förbud mot uttag av skatter som uppvisar samma kännetecken som skatt på kapitaltillskott. EU-domstolen fann att artikeln innebar ett förbud mot nationell lagstiftning, enligt vilken en andel av de avgifter som en offentligt anställd notarie tar ut för att bestyrka en rättshandling då ett företag omvandlas till en annan företagsform tillfaller statskassan.

Enligt artikel 5 i direktiv 2008/7/EG får medlemsstaterna inte ta ut någon som helst form av indirekt skatt på bland annat kapitaltillskott. I mål Isabelle Gielen5 var frågan om förbudet även gällde omvandling av aktier. EU-domstolen fann att så var fallet och att ett uttag av skatt på omvandling av innehavarpapper till registrerade eller dematerialiserade aktier var i strid med direktivet.

Katia Cejie & Maria Hilling

MålAscendi Beiras, C-377/13, EU:C:2014:1754.

Se målVictoria Films A/S, C-134/97, EU:C:1998:535, punkt 16. I punkt 18 i domen anges att Skatterättsnämnden verkar som en myndighet som avger bindande förhandsbesked, som den skattskyldige har intresse av i den mån denne därmed kan planera sin verksamhet bättre, men har inte till uppgift att avgöra en tvist.

Se punkt 23 i domen.

MålEycke Braun, C-524/13, EU:C:2014:2045.

MålIsabelle Gielen, C-299/13, EU:C:2014:2266.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...