Innehåll

Skattenytt nr 9 2015 s. 601

Förord

Sommaren har i delar av Sverige regnat bort, men i skrivande stund skinner solen på västkusten. Semestrar går mot sitt slut och de flesta torde vara tillbaka på kontoren när det här numret av SkatteNytt är alla våra läsare tillhanda.

Nr 9 av SkatteNytt bjuder på en längre artikel om allokering av utdelningsinkomster vid aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning, skriven av David Kleist. Därefter presenterar Kristina Ståhl utredningen av det så kallade revisionspaketet. Kristina har lett utredningen om hur EU-rätten kan införlivas i svensk rätt och hon presenterar även avslutande reflektioner om formen för införlivande av EU-rätt genom utredningsförfarande.

I den tredje artikeln diskuterar Teresa Simon-Almendal Taxpayer Advocate och jämför det med den roll som det allmänna ombudet har i Sverige. Artikeln är skriven med anledning av Nina Olsons besök som är verksam som Taxpayer Advocate vid Internal Revenue Service (IRS) i USA. Därefter presenterar jag själv, i den fjärde artikeln, en sammanfattning och reflektioner om mervärdesskattelagens ändamålsenlighet. Artikeln bygger på en rapport skriven för Svenskt näringslivs räkning som presenterades på ett seminarium i början på sommaren.

I ett debattinlägg av Mats Brockert diskuteras bestämmelserna om redovisning av årsmoms i 26 kap. 33 a § SFL och dessas EU-förenlighet. Därefter presenterar Mattias Fri och Jan Kleerup på sedvanligt vis de senaste rättsfallen på mervärdesskatteområdet. Bland flera intressanta mål behandlas även EU-domstolens avgörande om den svenska postmomsens EU-stridighet. Avslutningsvis presenterar Sebastian Moll nyligen publicerad och kommande litteratur.

Med förhoppning om inspirerande och tankeväckande läsning!

Pernilla Rendahl