Innehåll

2016 är här och så också det första häftet för året av SkatteNytt. Innan innehållet presenteras ytterligare vill jag först ta tillfället i akt att tacka Ingrid Melbi för den tid och det engagemang som hon har gett till SkatteNytt som medlem i redaktionskommittén. Stort tack Ingrid! Vi kommer att sakna dig vid diskussionerna runt bordet.

Jag vill också välkomna Annika Svanfeldt som ny medlem i redaktionskommittén och tacka henne för hennes arbete som redaktionssekreterare. Tack Annika och välkommen som ny redaktionskommittémedlem! I och med nästa häfte kommer Patrik Emblad som är doktorand i finansrätt vid Göteborgs universitet att ta över rollen som redaktionssekreterare.

Detta första häfte för 2016 presenterar flera läsvärda artiklar. Den första artikeln behandlar avdrag för valutakursförluster och i en första del belyser Katia Cejie de EU-rättsliga aspekterna av detta. Den andra artikeln behandlar bevisprövning i följdändringsmål och är skriven av Fredrik Johansson. Därefter diskuterar Marcus Forsman förändringar avseende utökat automatiskt informationsutbyte.

I den fjärde artikeln ger Mats Tjernberg en fördjupad analys av Högsta förvaltningsdomstolens domskäl utifrån dess roll som prejudikatinstans och vikten av principföljsamhet vid prejudikatbildning. Den femte artikeln behandlar det så kallade bitcoin-målet från EU-domstolen. Emil Elgebrant ger sin syn på rättsläget efter avkunnat förhandsavgörande.

Mattias Fri och Jan Kleerup presenterar senare praxis på mervärdesskatteområdet i sitt stående bidrag. Där kan särskilt nämnas det intressanta Sveda-målet från EU-domstolen avseende avdragsrätt för ingående moms för holdingbolag.

På litteraturområdet bidrar Sebastian Moll med tips på intressant läsning och Robert Påhlsson anmäler Teresa Simon-Almendals bok om Företrädaransvar som gavs ut under 2015.

God fortsättning på det nya året!

Pernilla Rendahl