Innehåll

Skattenytt nr 3 2016 s. 162

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Helminen, Marjaana, EU Tax Law – Direct Taxation 2015, IBFD 2015, ± 520 sidor

Alla som arbetar med skatterätt är idag tvungna att hantera EU-rättsliga frågor. I EU Tax Law – Direct Taxation 2015 får läsaren en klar bild av de normer som är relevanta avseende direkt beskattning.

En översikt över principer och begrepp som är centrala för EU-skatterätten samt relevanta artiklar i EUF-fördraget inleder studien. Helminen för sedan en diskussion kring relevanta EU-direktiv och rekommendationer samt soft law som rör direkt beskattning. Hänvisningar görs till alla relevanta domar från EU-domstolen. Ett kapitel ägnas helt åt den skattemässiga behandlingen av olika juridiska personer samt framtiden för företagsbeskattningen. Boken innehåller även ett kapitel som bland annat avhandlar internprissättning. Den initierade läsaren uppskattar den omfattande bibliografin som hänvisar till ytterligare material i ämnet.

Lamensch, Marie, European Value Added Tax in the Digital Era, IBFD 2015, 446 sidor

Den nya ”digitala ekonomin” innebär stora möjligheter för såväl konsumenter som leverantörer. Samtidigt medför den ibland oväntade utmaningar för mervärdesbeskattningen, i synnerhet på grund av varornas immateriella karaktär, internetanvändarnas relativa anonymitet samt e-marknadens gränslösa natur.

I detta verk utvärderas huruvida nuvarande moms-bestämmelser på EU-nivå avseende tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg är i överensstämmelse bland annat med OECD:s ”Ottawa Taxation Framework”. Undersökningen visar på stora brister i EU:s moms-lagstiftning samt det underliggande OECD-riktmärket. Möjliga inspirationskällor för att reformera regelverket diskuteras för att i framtiden få en bättre bedömning av moms på online-leveranser.

Lamensch tilldelades för denna bok 2015 års Maurice Lauré Prize som delas ut av International Fiscal Association (IFA).

Lang, Michael, Owens, Jeffrey, International Arbitration in Tax Matters, IBFD 2016, 504 sidor

Den allt mer globaliserade världen påverkar alla områden av det ekonomiska livet, så även beskattningen. I en värld där gränserna suddas ut har de multinationella företagen blivit vinnarna. Detta har skapat en debatt kring huruvida dessa företag betalar tillräckligt med skatt samt var den ska betalas in. Bristen på globalt accepterade regler har lett till en ökning av gränsöverskridande tvister. Trots detta har lite förändrats avseende hur stater försöker lösa desamma.

Denna skrift samlar de artiklar som diskuterades vid en konferens i januari 2015 vid Vienna University of Economics and Business. De problem som finns med skiljedomar undersöks och möjliga lösningar diskuteras. Verket syftar till att bidra till den pågående debatten om hur gränsöverskridande skattetvister ska lösas.

Maisto, Guglielmo, Immovable Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2015, ± 600 sidor

Denna bok är resultatet av ett seminarium som hölls i Milano i november 2014. Verket innehållet en grundlig analys av beskattning av fast egendom. Analysen tar avstamp i hur begreppet ”fast egendom” behandlas i common law och civil law jurisdiktioner samt hur detta påverkar beskattningen. EU-skatterätt behandlas avseende såväl moms som inkomstskatt. Vidare behandlas utvalda frågeställningar som uppkommer som en följd av dubbelbeskattningsavtal. Utvalda europeiska och nordamerikanska jurisdiktioner samt i Australien undersöks ur ett nationellt perspektiv i djupgående analyser.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...