Innehåll

Skattenytt nr 5 2016 s. 323

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Almgren, Karin, Leidhammar, Börje, Skattetillägg och skattebrott, 2:a upplagan, Wolters Kluwer 2016, 260 sidor

Av denna bok kan läsaren vänta sig en sammanfattande framställning av reglerna om särskilda avgifter i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Verket är författat som en handbok och tar bland annat upp rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ. Även det nya samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall behandlas.

FAR Akademi, FAR Skattevolymen 2016:1, FAR Akademi 2016, 1112 sidor

Skattevolymen är en regelsamling som tillhandahåller den centrala svenska skattelagstiftningen. Detta kompletteras med EU-rätt, som exempel kan nämnas att momsdirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet ingår. Redovisningslagstiftning finns med i form av bokförings- och årsredovisningslagarna. Vid sidan av lagstiftning ges utrymme åt FAR:s rekommendationer och uttalanden, OECD:s modellavtal för dubbelbeskattning samt paktiska tabeller med skattesatser och beloppsgränser för förmåners avdragsrätt.

Holmquist, Rolf, Lindmark, Johan, Skatt och skattebrott, 2:a upplagan, Wolters Kluwer 2016, 217 sidor

Brotten enligt skattebrottslagen har en särställning bland de ekonomiska brotten, mätt i såväl ekonomiska värden som i arbetsbörda hos ekopoliser och ekoåklagare. Sedan 1 januari 2016 gäller nya regler som avser att förhindra att skattetillägg och påföljd för brott beslutas parallellt för samma felaktighet eller försummelse. Regler som ska förhindra denna typ av dubbelprövning ges därför särskilt utrymme i denna andra upplaga. För att konkretisera för läsararen vad blankettstraffbuden i skattebrottslagen innebär i praktiken innehåller boken även bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m. i den materiella skattelagstiftningen.

Kindlund, Peter, Nilsson, Robert, Svensby, Bo, Skatte- och deklarationshandboken 2016 – Företag + Privat, 40:e upplagan, Tholin & Larsson 2016, 750 sidor

Denna praktiskt inriktade uppslagsbok innehåller nyheter i skattelagstiftning som är av intresse för ekonomiansvariga, företagare, skattekonsulter, redovisningskonsulter och revisorer. Verket är tänkt att fungera som ett hjälpmedel såväl vid upprättande av deklaration som i det dagliga arbetet med skattefrågor. Bland ämnesområdena som behandlas återfinns inkomst av tjänst och kapital, företagsbeskattning, beskattning av fastigheter, socialavgifter, kapitalvinst och kapitalförlust, mervärdesskatt och skatteförfarandet.

Kleerup, Jan, Rosén, Fredrik, Hästen och skatten, 5:a upplagan, FAR Akademi 2015, 201 sidor

Hästverksamhet engagerar ett stort antal människor i Sverige och föranleder en omfattande rådgivning i många olika frågor. I denna bok behandlas på ett strukturerat sätt de redovisnings-, inkomstskatte- och momsfrågor som uppstår kring olika sorters hästnäring. Vid sidan av presentation av gällande regler och praxis ger författarna sin syn på vissa frågor som är öppna för tolkning. I bokens avslutande del återfinns flertalet bilagor med exempel på ifyllande av deklarationsblanketter, momssatser, omsättningsland för olika tjänster, en rättsfallssammanställning om hästverksamhet samt Skatteverkets ställningstaganden och skrivelser.

Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor, Kleerup, Jan, Öberg, Jesper, Mervärdesskatt i teori och praktik, 5:e upplagan, Wolters Kluwer 2016, 254 sidor

Karakteristiskt för denna bok är blandningen av teoretiska och praktiska inslag för att ge läsaren en allmän men även fördjupad förståelse för mervärdesskatterätten. Boken inleds med en allmän del som behandlar momsens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för ett urval av aktuella problemområden. Författarnas avsikt har varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än en heltäckande framställning. Bokens målgrupp är såväl universitets- och högskolestudenter som praktiskt verksamma jurister och ekonomer.

Rabe, Gunnar, Momsförfattningar 2016 – Svenska författningar, EU-författningar, EUD- och HFD-domslut, 6:e upplagan, Skatteförlaget 2016, 893 sidor

Detta verk kan med fördel användas som regelsamling för momsområdet. Förutom svensk lagstiftning återfinns EU-författningar, ärendemeningar från alla momsmål från HFD från 1990 till idag, liksom ett paragrafregister till momsdomarna. Tonvikten i boken ligger på EU-författningar med konsoliderade versioner av momsdirektivet och av sjätte direktivet. Boken har ett omfattande innehåll och vid sidan av ovan presenterat material kan nämnas att domsluten till alla momsdomar från EU-domstolen från 1970 finns med.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 16:1 – Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2016, 52:a upplagan, Wolters Kluwer 2016, 1068 sidor

Liksom tidigare år återfinns här alla relevanta lagar på skatteområdet. Detta komplettaras av fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet. Utdrag ur EUF-fördraget samt OECD:s modellavtal återfinns även. För att underlätta för läsaren finns efter varje lag hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden avseende samtliga lagändringar sedan 1975. Innehållet är uppdaterat per den 1 januari 2016.

Rydin, Urban, Kleerup, Jan, Fastigheten och skatten, 2:a upplagan, FAR Akademi 2016, 275 sidor

Fastigheten och skatten är en handbok som innehåller det du behöver veta avseende fastighetsbeskattning. Denna bok kommer väl till användning vid beskattningen av komersiella fastigheter då svåra gränsdragningsfrågor ofta blir avgörande. Innehållet sträcker sig från byggbeskattning, skattskyldighet och avdragsmöjligheter till paketering och försäljning av fastigheter i bolag.

Sandberg Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Rätt Moms 2016, Sanoma Utbildning 2016, 950 sidor

Rätt Moms 2016 är en uppslags- och handbok innehållande råd och anvisningar för både nationell och internationell handel. Boken innehåller exempel på blanketter, fakturor och bokföringsanvisningar. Vidare återfinns en stor mängd sökord varför boken exempelvis lämpar sig för den som arbetar med fakturering. Nytt för i år är bland annat Skatteverkets ställningstagande avseende ett eller flera tillhandahållanden, det vill säga om man ska dela upp försäljningsbeloppet i olika momsskattesatser eller beskatta allt som en helhet. Vidare behandlas ställningstagandet kring hantering av moms i blandad verksamhet, då ett företag säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Karlstads universitet.