Innehåll

Skattenytt nr 6 2016 s. 512

Paragrafregister 2015 års rättsfall

(kumulerat register täckande åren 1990–2015 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957) (i dess lydelse år 2000, först anges EUD-målen för respektive artikel och sedan HFD)

Artikel 4.2 C-276/14

Artikel 5.3 C-276/14

Artikel 39 C-9/14

Artikel 56 C-589/13

Artikel 87.1 C-690/13

Artikel 88.3 C-690/13

Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt (1957) FEUF (i dess lydelse i december 2009)

Artikel 21 C-623/13

Artikel 30 C-402/14

Artikel 34 C-198/14

C-333/14

Artikel 36 C-198/14

C-333/14

Artikel 37 C-198/14

Artikel 45 C-512/13

Ref. 60/15

Not. 59/15

Artikel 47 C-388/14

Artikel 49 C-172/13

C-591/13

C-657/13

C-686/13

C-66/14

Not. 58/15

Artikel 54 C-66/14

Not. 58/15

Artikel 56 C-98/14

C-589/14

Artikel 63 C-559/13

C-10/14

C-14/14

C-17/14

C-485/14

Artikel 64 C-560/13

Artikel 65 C-10/14

C-14/14

C-17/14

Artikel 107 C-5/14

C-66/14

Artikel 108.3 C-66/14

Artikel 110 C-69/14

C-76/14

C-198/14

C-402/14

C-585/14

C-587/14

C-588/14

Artikel 260 C-367/14

Artikel 267 C-5/14

Artikel 325 C-105/14

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Atomenergigemenskapen (1957)

Artikel 93 C-5/14

Artikel 191 C-5/14

Artikel 192 C-5/14

Protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

C-349/14

Förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Artikel 4 C-623/13

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

37 b § Ref. 37/15

Not. 3/15

Not. 4/15

Not. 8/15

Not. 14/15

Not. 16/15

Not. 36/15

Not. 52/15

37 c § Not. 11/15

Direktiv 77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2 C-82/14

C-331/14

Artikel 2.1 C-250/14

C-289/14

Artikel 4.1 C-331/14

Artikel 4.4 C-108/14

Artikel 10.2 C-250/14

C-289/14

Artikel 11 A.1 a Ref. 69/15

Artikel 11 A.1b C-16/14

Artikel 11 A.2 a Ref. 69/15

Artikel 13 A.1 b C-334/14

Artikel 13 A.1 c C-334/14

Artikel 13 B a C-584/13

Artikel 13 B b C-55/14

Artikel 13 B d 6 C-595/13

Artikel 17.2 C-108/14

Artikel 17.2 a C-277/14

Artikel 17.5 C-108/14

Artikel 22 C-82/14

Skatteavtalet (1987:1182) med Schweiz

Artikel 13 Ref. 24/15

Direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

C-43/14

Direktiv 90/435/EEG (moder/dotterbolagsdirektivet)

Artikel 1.2 C-578/14

Artikel 4.2 C-386/14

C-578/14

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike (SFS 1991:673)

Artikel 15 Ref. 60/15

Avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Artikel 31 C-172/13

C-591/13

Not. 58/15

Artikel 34 Not. 58/15

Artikel 36 C-589/14

Artikel 40 C-485/14

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

Artikel 3.1 C-606/13

Artikel 3.3 C-349/13

C-402/14

Artikel 7.1 C-175/14

Artikel 7.2 C-175/14

Artikel 9.1 C-175/14

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Artikel 4.2 C-285/14

Artikel 27.1 d C-306/14

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 1 § Ref. 22/15

1 kap. 2 § Ref. 22/15

Not. 64/15

2 kap. 1 § Ref. 22/15

Ref. 54/15

3 kap. 3 § Ref. 62/15

Not. 56/15

3 kap. 4 § Ref. 34/15

Not. 43/15

3 kap. 5 § Not. 43/15

3 kap. 9 § Not. 23/15

Not. 34/15

3 kap. 10 § Ref. 28/15

4 kap. 1 § Ref. 54/15

6 a kap. 1 § Ref. 22/15

7 kap. 2 § Ref. 69/15

7 kap. 3 § Ref. 69/15

7 kap. 3 a § Ref. 69/15

8 kap. 3 § Ref. 54/15

9 kap. 6 § Ref. 62/15

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Artikel 4 i sjunde Ref. 37/15

tilläggsprotokollet Not. 3/15

Not. 4/15

Not. 8/15

Not. 36/15

Not. 39/15

Dubbelbeskattningsavtalet (1994:1617) med USA

Artikel 19 Ref. 81/15

Lag (1995:575) mot skatteflykt

2 § Ref. 17/15

Ref. 48/15

Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

C-201/14

Nordiska dubbelbeskattningsavtalet (1996:1512)

Artikel 24 Ref. 59/15

Skattebetalningslagen (1997:483)

12 kap. 6 § Ref. 19/15

Not. 47/15

12 kap. 6 a § Ref. 19/15

12 kap. 12 § Ref. 19/15

Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

5 § Ref. 41/15

Ref. 78/15

Not. 10/15

Not. 27/15

Not. 40/15

Not. 45/15

Inkomstskattelagen (1999:1229)

3 kap. 9 § Ref. 60/15

Not. 34/15

Not. 59/15

3 kap. 10 § Not. 33/15

3 kap. 19 § Ref. 66/15

8 kap. 2 § Ref. 48/15

Not. 46/15

Not. 45/15

10 kap. 5 § Ref. 81/15

10 kap. 11 § Ref. 60/15

Not. 59/15

11 kap. 1 § Ref. 1/15

Ref. 8/15

11 kap. 11 § Ref. 1/15

11 kap. 12 § Ref. 1/15

11 kap. 45 § Ref. 8/15

12 kap. 8 § Not. 68/15

13 kap. 1 § Not. 6/15

14 kap. 4 § Ref. 68/15

15 kap. 1 § Ref. 40/15

Ref. 48/15

Not. 30/15

Not. 45/15

Not. 46/15

17 kap. 5 § Ref. 68/15

17 kap. 17 § Not. 67/15

17 kap. 18 § Not. 67/15

22 kap. 3 § Ref. 30/15

22 kap. 5 § Not. 58/15

22 kap. 7 § Not. 58/15

23 kap. 3 § Ref. 48/15

24 kap. 10 d § Not. 27/15

33 kap. 15 § Ref. 77/15

33 kap. 16 § Ref. 77/15

33 kap. 17 § Ref. 77/15

38 kap. Not. 67/15

41 kap. 2 § Ref. 24/15

42 kap. 25 § Ref. 26/15

43 kap. 19 § Ref. 24/15

44 kap. 3 § Ref. 48/15

44 kap. 9 § Ref. 23/15

53 kap. 3 § Ref. 48/15

56 kap. 2 § Ref. 13/15

57 kap. 2 § Ref. 24/15

57 kap. 4 § Ref. 17/15

57 kap. 5 § Ref. 13/15

Ref. 52/15

Not. 22/15

58 kap. 2 § Not. 54/15

58 kap. 6 § Ref. 9/15

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (1999)

Artikel 2 C-241/14

Energiskattedirektivet 2003/96/EG

Artikel 2.3 C-275/14

Artikel 4 C-606/13

Artikel 14.1 a C-5/14

Artikel 21 C-606/13

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG (först anges EUD-målen för resp. artikel, sedan HFD)

Artikel 2 C-419/14

Artikel 2.1 C-209/14

Artikel 2.1 a C-123/14

C-159/14

Artikel 2.1 c C-123/14

C-159/14

C-264/14

Artikel 9 C-499/13

Ref. 54/15

Artikel 9.1 C-256/14

C-276/14

Artikel 13.1 C-174/14

C-276/14

Artikel 14 C-42/14

C-209/14

Artikel 15 C-42/14

Artikel 24 C-42/14

C-419/14

Artikel 24.1 C-209/14

C-463/14

Artikel 43 C-419/14

Artikel 52 c C-97/14

Artikel 54 Ref. 54/15

Artikel 55 C-97/14

Artikel 62.2 C-463/14

Artikel 63 C-463/14

Artikel 64.1 C-463/14

Artikel 73 C-256/14

Artikel 78 C-256/14

Artikel 79 C-256/14

Artikel 90.1 C-209/14

Artikel 96 C-479/13

C-502/13

C-678/13

Artikel 97 C-678/13

Artikel 98 C-479/13

C-502/13

C-678/13

Artikel 98.2 C-161/14

Artikel 110 C-502/13

Artikel 114 C-502/13

Artikel 132.1 a C-114/14

Artikel 132.1 e Ref. 34/15

Artikel 132.1 g C-594/13

Artikel 135.1 a Ref. 29/15

Artikel 135.1 d C-264/14

Artikel 135.1 e C-264/14

Artikel 135.1 f C-264/14

Artikel 135.1 h C-114/14

Artikel 140 a C-144/13

Artikel 140 b C-144/13

Artikel 143.1 a C-144/13

Artikel 148 a C-526/13

Artikel 167 C-183/14

Artikel 168 C-144/13

C-126/14

C-183/14

Ref. 54/15

Artikel 168 e C-187/14

Artikel 179 C-183/14

Artikel 193 C-499/13

C-111/14

Artikel 194 C-111/14

Artikel 199.1 g C-499/13

Artikel 206 C-499/13

Artikel 213 C-183/14

C-424/14

Artikel 214 C-424/14

Artikel 250 C-499/13

C-419/14

Artikel 252 C-499/13

Artikel 273 C-662/13

C-144/14

C-419/14

Artikel 287 C-144/14

Artikel 342 C-662/13

Artikel 370 C-144/13

Bilaga III C-678/13

C-161/14

Direktiv 2008/7/EG om indirekta skatter på kapitalanskaffning

Artikel 2.1 b C-357/13

Artikel 2.1 c C-357/13

Direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt

Artikel 1.1 C-5/14

Artikel 1.2 C-553/13

C-5/14

Artikel 1.3 C-349/13

C-402/14

Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

C-419/14

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010)

Artikel 7 C-419/14

Artikel 47 C-419/14

Artikel 50 C-497/14

Artikel 52.1 C-419/14

Skatteförfarandelag (2011:1244)

59 kap. 13 § Ref. 58/15

Lagen (2012:1268) om investeringssparkonto

6 § Ref. 17/15

Rådets genomförandeförordning 282/2011/EU

Artikel 7.1 C-479/13

C-502/13

Artikel 7.2 C-479/13

C-502/13

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...