Innehåll

Skattenytt nr 6 2016 s. 521

Sakordsregister 2015 års rättsfall

Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år (kumulerat register täckande åren 1990–2015 finns på SkatteNytts hemsida www.skattenytt.se)

Ackord, företrädaransvar 373/16

Aktieutlåning, kapitalvinst 335/16

Alkoholskattedirektivet

 • skattebefrielse desinfektionsmedel 506/16

 • skattesats egentillverkat öl 505/16

Andelsbyten

 • tioårsregeln 364/16

Arbetsresa, idrottsdomare 332/16

Cirkulationsdirektivet

 • insmugglade cigaretter 501/16

Djurlager

 • redovisning av reserv 339/16

Dubbelbeskattningsavtal

 • Norden, utländskt dödsbo 361/16

 • Schweiz, inlösen av fåmansföretag 359/16

 • USA, pension från IMF 365/16, 402/16

Energiskattedirektivet

 • kärnbränsleskatt 434/16, 504/16

 • punktskatt på additiv 504/16

Ersättningsetablering 329/16

Etableringsfrihet EUD

 • förlustutjämning 408/16

 • goodwillavskrivning 414/16

 • gränsöverskridande överföring 411/16

 • skattemässig enhet 412/16

 • spelautomater 436/16

 • underskottsavdrag 415/16

 • uppskov 409/16

 • valutakursförlust 407/16

Ettårsregeln

 • EUF-fördraget, personal-optioner 362/16

EU-kommissionsanställda

 • fransk progression 510/16

EUF-fördraget EUD

 • artikel 110

punktskatt drycker med pant 438/16

registreringsskatt motorfordon 435/16, 440/16, 441/16

unionsrättsstridig lagstiftning 445/16

 • artikel 325

preskriptionsavbrott 446/16

 • cirkulationsdirektivet

 • etableringsfrihet

Berlington Hungary 436/16

Finanzamt Linz 414/16

Groupe Steria 412/16

KOM/Storbritannien 408/16

KOM/Tyskland 409/16

Timac Agro 415/16

Verder LabTec 410/16

X AB 407/16

 • fri rörlighet för arbetstagare

Bukovansky 429/16

Kieback 428/16

Sopora 425/16

 • fri rörlighet för kapital

Familienprivatstiftung

Eisenstadt 424/16

Grunewald 418/16

KOM/Frankrike 421/16

Miljoen 421/16

Wagner-Raith 419/16

 • fri rörlighet för tjänster

KOM/Belgien 425/16

 • fri rörlighet för unionsmedborgare

Hirvonen 430/16

 • kvantitativa import-restriktioner

Scotch Whisky Association 438/16

Valev Visnapuu 438/16

 • statliga stöd

Finanzamt Linz 443/16

Kernkraftwerke Lippe-Ems 434/16

KOM/Italien 444/16

Trapeza Eurobank Ergasias 442/16

EUF-fördraget HFD

 • fri rörlighet 362/16

Fackförening, serviceavgift 330/16

Fastighetsöverlåtelse

 • till AB 336/16

Filial, ombildning av norsk 355/16

Fondförsäkring, kapital-försäkring 336/16, 404/16

Fri rörlighet för arbetstagare HFD

 • personaloptioner 362/16

Fri rörlighet för arbetstagare EUD

 • gränsarbetare 429/16

 • ränteavdrag 428/16

 • schablonavdrag för merkostnader 425/16

 • Schumackerdoktrinen 428/16

Fri rörlighet för kapital EUD

 • avdrag för understöd 418/16

 • stand still-klausulen 419/16

 • stiftelses gåvor 424/16

- utdelningsskatt 421/16

Fri rörlighet för tjänster EUD

 • ränta på fordringar ej värdepapper 425/16

Fri rörlighet för unionsmedborgare EUD

 • avdrag för personliga förhållanden 430/16

Fusionsdirektivet EUD

 • betalningsansvar för böter 449/16

Fåmansföretag

 • inlösen av kvalificerad andel 348/16, 359/16

 • kvalificerad andel 346/16

 • skatteflyktslagen 346/16, 367/16

 • utomståenderegeln, ägande via KB 344/16, 352/16

 • utomståenderegeln, indirekt ägande 342/16

 • utomståenderegeln, tidigare ägande 345/16

Förbjudet lån

 • ränteförmån 329/16

Företrädaransvar

 • ackord 373/16

 • företagsrekonstruktion 374/16

 • styrelseledamot 376/16

Förhandsbesked undanröjt 382/16, 383/16, 384/16, 385/16, 386/16

Försäkringsbolag

 • lagertillgång, byte av karaktär 357/16

Gemenskapsintern, se unionsintern

Gåva av fastighet

 • till AB 336/16

Handelsbolag

 • utomståenderegeln indirekt ägande 344/16, 352/16

 • uttagsbeskattning indirekt ägande 338/16, 350/16

Idrottsdomare, arbetsresa 332/16

Indirekt skatt på kapitalanskaffning EUD

 • kapitalassociation 449/16

Inlösen av fåmansföretag 348/16, 359/16

Investeringssparkonto

 • handel på reglerad marknad 334/16

Kapitalförsäkring, fondförsäkring 336/16, 404/16

Kapitalvinst

 • aktieutlåning 335/16

 • eller gåva till AB 336/16

Kvantitativa importrestriktioner

 • dryckesförpackningsskatt 438/16

 • minimipris för alkohol 438/16

Kärnbränsleskatt 434/16

Lagertillgång i försäkringsbolag

 • byte av karaktär 357/16

Mervärdesskatt EUD

 • amnesti vid natur-katastrof 494/16

 • avdragsrätt

allmän omkostnad 486/16

god tro 491/16

holdingbolags kostnader 482/16

transportör 490/16

undantag i strid med direktivet 480/16

vederlagsfritt tillhanda- hållande 486/16

 • berättigade förväntningar 495/16, 498/16

 • beskattningsbar person

kommunal enhet 465/16

 • beskattningsgrundande händelse

rådgivningstjänst 466/16

 • beskattningsunderlag

uttag av byggnad 452/16

 • bitcoin 477/16

 • dubbel skatt 455/16

 • ekonomisk verksamhet 458/16

 • fastighetsuthyrning

upplåtelse av fotbolls- stadion 473/16

 • finansiell tjänst, bitcoin 477/16

 • flera tillhandahållanden 453/16

 • förfarandemissbruk

konstlat upplägg 498/16

särskilt förfarande 493/16

 • försäkringstjänst

garanti på begagnade varor 469/16

 • markanvändnings-avgifter 464/16

 • mervärdesskattegrupp, Tyskland 485/16

 • leasade fastigheter, återlämnande av 461/16

 • leverans av varor 457/16, 486/16

 • offentligrättsligt organ 458/16

 • omsättningsland

arbete på lös egendom 478/16

 • posttjänster 475/16

 • sjukvård

transporter av organ 478/16

 • skadestånd

ej utnyttjade flyg- biljetter 463/16

 • skatteplikt

ej utnyttjade flyg- biljetter 463/16

privata fastigheter 465/16

undantag för bunkring, mellanman 467/16

undantag i strid med direktivet 480/16

vidarefakturerade kostnader 453/16

 • skattesats

byggmaterial bostadshus 457/16

digitala böcker 451/16

medicinsk utrustning 452/16

 • skattskyldig

förrättningsman 492/16

 • social omsorg

bemanningsföretag 470/16

 • särskild investeringsfond 471/16

 • tillhandahållande av tjänst 466/16

Mervärdesskatt HFD

 • avdragsrätt

parkeringsplats

bostadsrättsförening 399/16

 • beskattningsunderlag

nedsatt skattesats 398/16

 • frivillig skattskyldighet 388/16

 • försäkringsförmedling 391/16, 392/16

 • mervärdesskattegrupp 397/16

 • parkeringsplats bostadsrättsförening 399/16

 • skatteplikt

dentalteknisk produkt 388/16

frivillig skattskyldighet 390/16, 396/16

förmedling av bostadsrätt 393/16

försäkringstjänster 391/16, 392/16

förvärv av aktier 393/16

sjukvård, Feldenkreis- metoden 395/16

sjukvård, grupp- verksamhet 395/16

stadigvarande bostad 396/16

 • unionsinternt förvärv

konsignationslager 387/16

Motionsutrustning skattepliktig 331/16

Omstrukturering

 • uttagsbeskattning 354/16

Pension från IMF 365/16, 402/16

Pensionsförsäkring, depåförsäkring 401/16

Personuppgifter överföring av 507/16

Personaloptioner

 • ettårsregeln 362/16

 • fri rörlighet EUF 362/16

Pokervinst, utländsk 334/16

Punktskattedirektivet

 • kärnbränsleskatt 434/16, 504/16

 • smörjoljor 502/16

 • särskilt ändamål, kollektivtrafik 503/16

Registreringsskatt motorfordon 435/16, 440/16, 441/16

Resa till och från arbetet

 • idrottsdomare 332/16

Resning

 • dubbelbestraffning 377/16, 379/16, 380/16, 381/16

 • förbjudet lån 380/16

 • skadestånd 380/16

 • skattetillägg 378/16

 • upplöst bolag 380/16

Räntefördelning, kapital-underlag 341/16

Ränteförmån, förbjudet lån 329/16

Skadestånd

 • avtalsbrott 340/16

Skatteflyktslagen 346/16, 367/16

Skattetillägg, resning 378/16

Socialavgift på kapital-inkomster EUD 509/16

Spelvinst, poker 334/16

Statliga stöd EUD

 • andra företags stöd 443/16

 • skattebefrielse allmän-nyttiga tjänster 442/16

 • återkrav 444/16

Tioårsregeln, andelsbyten 364/16

Tjänst

 • motionsutrustning 331/16

Utländskt dödsbo, delägare i 361/16

Utländskt lotteri, spelvinst 334/16

Utsläppsrätter

 • gåvobeskattning 508/16

Uttagsbeskattning

 • indirekt ägt handelsbolag 338/16, 350/16

 • omstrukturering 354/16

Verksamhetsöverlåtelse

 • ombildning av filial 355/16

Återställande av försutten tid

 • omprövning 381/16