Innehåll

Skattenytt nr 1 2017 s. 89

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Bronzewska, Katarzyna, Cooperative Compliance: A New Approach to Managing Taxpayer Relations, IBFD, 636 sidor.

I denna studie analyseras samarbete mellan skattemyndigheter och företag när det gäller den skattskyldiges fullgörande av sina administrativa skyldigheter. Denna typ av samarbete belyses ur ett österrikiskt, nederländskt, brittiskt, amerikanskt och polskt perspektiv. I den sistnämnda jurisdiktionen saknas samarbetskonceptet, varför den komparativa studien syftar till att utreda om det är möjligt att implementera liknande lösningar i Polen som de övriga länderna redan tillämpar.

Burmeister, Jari, Internprissättning och omkarakterisering – en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, Iustus, akademisk avhandling, 393 sidor.

Utgångspunkten för undersökningen är den s.k. armlängdsprincipen vid internprissättning i en internationell kontext. Studien omfattar vilket rättskällevärde OECD:s Transfer Pricing Guidelines har vid tillämpningen av skatteavtal, särskilt vid omkarakterisering av transaktioner. I avhandlingen görs en jämförelse mellan omkarakteriseringar enligt OECD:s regelverk och enligt intern svensk rätt i form av Högsta förvaltningsdomstolens praxis avseende verklig innebörd. Avhandlingen innehåller även vissa de lege ferenda-resonemang om armlängdsprincipen i OECD:s modellavtal.

Red. Jochum, Heike, Essers, Peter, Lang, Michael, Winkeljohann, Norbert, Wiman, Bertil, Practical Problems in European and International Tax Law, IBFD, 598 sidor.

Denna bok är en festskrift tillägnad Manfred Mössner och berör praktiska spörsmål i europeisk och internationell skatterätt. Medverkande författare är Andrea Amatucci, Dieter Birk, Klaus-Dieter Drüen, Peter Essers, Jutta Förster, Theodoros P. Fortsakis, Gerrit Frotscher, Charles H. Gustafson, Alexander Hemmelrath, Heike Jochum, Eric C.C.M. Kemmeren, Georg Kofler, Michael Lang, Moris Lehner, Hans J. Lethaus, Hanna Litwinczuk, Jürgen Lüdicke, Jacques Malherbe, Gerard Meussen, Aage Michelsen, Wlodzimierz Nykiel, Carlos Palao Taboada, Rainer Prokisch, Claudio Sacchetto, Wolfram Scheffler, Wolfgang Schön, Roman Seer, María Teresa Soler Roch, Karolina Tetlak, Thomas Töben, Frans Vanistendael, Elke Wilcox, Michal Wilk, Bertil Wiman och Frederik Zimmer.

Kellgren, Jan, Tidsfrågor i skatterättstillämpningen – om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter, Jure, 144 sidor.

Tidsfrågor i skatterättstillämpningen innehåller två huvudfrågor som författaren analyserar. Den första frågan rör hur tolkningen av den avgörande tidpunkten, alltså den tidpunkt vid vilken stipulerade förutsättningar i en viss regel ska vara uppfyllda, ska tolkas inom skatterätten och redovisningsrätten. Den andra frågan är vilken betydelse händelser, som inträffar efter denna tidpunkt, har för tolkningen. Analysen av frågorna görs sedan mot bakgrund av legalitets- och förutsebarhetsperspektiv.

Kristoffersson, Eleonor, Rendahl, Pernilla, Textbook on EU VAT, Iustus, 188 sidor.

Denna bok syftar till att ge läsaren en introduktion i EU-rättslig mervärdesskatt för att skapa en förståelse för den indirekta skatten på EU-nivå. Boken riktar sig till studenter och praktiskt verksamma inom bl.a. skatteadministration och redovisning och medför att läsaren får en inblick i mervärdesskattens systematik samt de viktigaste målen från EU-domstolen.

Reimer, Ekkehart, Schmid, Stefan, Orell, Marianne, Permanent Establishments – Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, Kluwer, 5:e upplagan, 936 sidor.

Den femte upplagan av denna bok innehåller en bred överblick över olika aspekter av beskattningen av fasta driftställen i olika jurisdiktioner. Framställningens fokus ligger på en genomgång av komplex problematik avseende fasta driftställen, en analys av den senaste utvecklingen inom OECD och EU samt förslagen inom ramen för BEPS-projektet och syftar till att läsaren ska kunna avgöra om dennes affärsverksamhet resulterar i ett fast driftställe i ett visst land.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...