Innehåll

Skattenytt nr 1 2018 s. 84

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Dourado, Ana Paula, Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, IBFD, 832 sidor

I denna bok diskuteras den legala innebörden av skatteflykt och aggressiv skatteplanering i 23 jurisdiktioner innefattande både länder inom och utanför EU. Dessa sätts i kontext till BEPS-projektet, vars konsekvenser för koncepten analyseras i detalj. Boken fokuserar på tre frågeställningar; om det finns en överstatlig definition av skatteflykt och aggressiv skatteplanering, hur internprissättning påverkar skatteflykt samt hur hierarkin och koherensen ser ut när det gäller BEPS-förslagen.

Michael Lang (ed.), The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation, IBFD, 590 sidor

Syftet med The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation är att bidra med en genomgående analys av förhållandet mellan beskattning och bilaterala investeringsavtal. Boken består av 21 rapporter från olika jurisdiktioner där fokus ligger på den nationella attityden till skattefrågor i investeringsavtalen samt förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och investeringsavtal.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.