Ekonomisk förenings tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband mot ersättning i form av medlemsinsats har ansetts utgöra en omsättning i mervärdesskattehänseende.

DIARIENUMMER

104-22/I

MEDDELANDEDATUM

2023-04-25

LAGRUM

2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

SÖKANDE

x ekonomisk förening

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Ja

UTFALL ÖVERKLAGANDE

Förhandsbesked ändrat, HFD:s dom den 20 februari 2024, mål nr 2819-23

Förhandsbesked

X ekonomisk förenings tillhandahållande av kommunikationsnät för bredband mot ersättning i form av medlemsinsats utgör en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Av X ekonomisk förenings (Föreningen) stadgar framgår att Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät eller annat kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Vidare framgår att anslutningsavtal ska upprättas mellan Föreningen och medlemmarna.

Av anslutningsavtal/medlemsavtal framgår att Föreningen ska bygga och driva ett kommunikationsnät för bredband baserat på optisk fiber. Föreningen åtar sig att ansluta medlemmens fastighet till kommunikationsnätet och medlemmen åtar sig att betala fastställt insatskapital. Den del av nätet som används gemensamt av medlemmarna, föreningsnätet, ska finansieras med Föreningens eget kapital. Medlemmen ansvarar för en anslutning av fibernätet från tomtgräns till byggnad och för installation i byggnad enligt instruktioner från Föreningen.

Föreningen har ca (…) fastigheter som är anslutna till kommunikationsnätet. Kommunikationsnätet är till största delen färdigutbyggt men det finns ett behov av utbyggnad när nya medlemmar vill ansluta sig.

Medlemsinsatsen är för närvarande (…) kr. Alla medlemmar betalar samma insats oberoende av avstånd till fastigheten samt av hur medlemmen nyttjar nätet. Medlemsinsatsen redovisas som eget kapital. Vid utträde ur Föreningen återbetalas medlemsinsatsen enligt bestämmelserna i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, EFL.

Föreningen tar även ut andra avgifter, bl.a. för att upprätthålla och underhålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät. Föreningen kan även tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon.

Frågan och parternas inställning

Föreningen vill veta om mervärdesskatt ska redovisas på den medlemsinsats som nya medlemmar måste betala.

Föreningen anser att mervärdesskatt inte ska redovisas på medlemsinsatsen av följande skäl. Medlemsinsatsen är mer att jämföra med ett aktiekapital i ett aktiebolag eftersom kapitalet finansierar kommunikationsnätet. Det finns inte något samband mellan medlemmens nyttjande av nätet och medlemsinsatsen. Om medlem träder ur återbetalas insatsbeloppet enligt bestämmelserna i EFL.

Skatteverket anser att Föreningen ska redovisa mervärdesskatt på medlemsinsatsen av följande skäl. En ekonomisk förening får anses tillhandahålla en tjänst när den ger sina medlemmar möjlighet att få tillgång till en anläggning genom att ansluta medlemmars respektive fastighet till denna. Medlemsinsatserna ska användas för att finansiera Föreningens utbyggnad av fibernätet inom dess verksamhetsområde. Frågan om återbetalning kommer att ske eller inte är bara en av de omständigheter som kan ha betydelse vid bedömningen om det finns ett direkt samband mellan den tjänst Föreningen tillhandahåller och medlemmens betalning av medlemsinsats.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska mervärdesskatt betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap.

Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. Med tjänst förstås enligt 1 kap. 6 § ML allt som kan tillhandahållas som inte utgör vara.

Bestämmelserna motsvaras närmast av artiklarna 2.1 c och 24 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Skatterättsnämndens bedömning

För att det ska vara fråga om omsättning av en tjänst krävs att det faktiskt tillhandahålls en tjänst mot ersättning.

För att anse att en transaktion sker mot ersättning i den mening som avses i artikel 2.1 c i mervärdesskattedirektivet krävs att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som faktiskt mottas av den beskattningsbara personen. Ett sådant direkt samband finns om det mellan tjänsteleverantören och mottagaren av tjänsten föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer, där den ersättning som tjänsteleverantören tar emot utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren. Det finns ett direkt samband när två prestationer är villkorade av varandra, dvs. att den ena prestationen bara tillhandahålls om den andra också gör det (se t.ex. San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193, punkt 21 och 26 samt Ntp. Nagyszénás, C-182/17, EU:C:2018:91, punkt 32 och där anmärkta rättsfall, jfr även HFD 2018 ref. 34, HFD 2022 not. 1 samt HFD 2022 ref. 3).

Föreningen erbjuder fastighetsägare tillgång till bredbandsnätet mot ersättning i form av en medlemsinsats. Genom att ansluta sin fastighet väljer fastighetsägaren således att ingå ett avtal om nyttjanderätt till nätet och kan därefter köpa digitala tjänster.

Enligt Skatterättsnämndens mening finns därmed ett direkt samband mellan Föreningens tillhandahållande av tjänsten och ersättningen, eftersom det mellan Föreningen och medlemmen föreligger ett rättsförhållande som innebär ömsesidigt utbyte av prestationer, dvs. tillgång till bredbandsnätet mot att fastighetsägaren betalar medlemsinsats där ersättningen utgörs av det faktiska motvärdet för tjänsten. Vid den bedömningen saknar det betydelse i vad mån medlemsinsatsen återbetalas vid utträde ur Föreningen.