Innehåll

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, följande allmänna råd om godkännande för F-skatt.

Enligt 9 kap. 1 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, ska Skatteverket, efter ansökan, godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.

Allmänna råd

Med avsikt att bedriva näringsverksamhet bör avses att verksamheten kan beräknas starta inom tre månader från ansökningstillfället.

Enligt 9 kap. 1 § andra stycket 1 SFL ska sökanden inte godkännas för F-skatt om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas.

Allmänna råd

Skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas bör anses föreligga då ett aktiebolag har bildats för att överlåtas och först därefter ska starta sin verksamhet, så kallat lagerbolag. När bolaget har upphört att vara lagerbolag kan godkännande för F-skatt komma i fråga.

Enligt 9 kap. 1 § andra stycket 3 a SFL ska sökanden inte godkännas för F-skatt om sökanden eller annan som ska prövas enligt 2 § inom de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 3 § eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt.

Allmänna råd

Med missbruk av ett godkännande för F-skatt med villkor bör avses att den som åberopat godkännandet i ett anställningsförhållande borde ha insett missbruket.

Med missbruk som inte är obetydligt bör avses att det belopp som borde ha innehållits i preliminär skatt uppgår till minst tio procent av den beräknade slutliga skatten, dock lägst ett prisbasbelopp.

Tvåårsperioden, som börjar löpa från missbrukstillfället, bör räknas från datumet på den senaste utfärdade fakturan eller annan motsvarande handling då godkännandet för F-skatt missbrukades.

Enligt 9 kap. 1 § andra stycket 3 b SFL ska sökanden inte godkännas för F-skatt om sökanden eller annan som ska prövas enligt 2 § inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt denna lag eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig.

Allmänna råd

Med en utsträckning som inte är obetydlig bör vid betalning av skatt avses skuldbelopp som sammanlagt överstiger 20 000 kr.

Med en utsträckning som inte är obetydlig bör avses fyra eller fler brister avseende redovisning eller betalning även om skuldbeloppet inte överstiger 20 000 kr. En utebliven betalning enligt redovisning i arbetsgivardeklaration och en utebliven betalning enligt redovisning i mervärdesskattedeklaration samt en försummelse att betala debiterad skatt räknas i detta sammanhang som tre brister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKV A 2012:6

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2012 och ersätter Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:6.