Skatteverket lämnar med stöd av förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgång. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde[¹.

Denna regel ska enligt proposition 1986/87:132 s. 14 tillämpas så att nettoförsäljningsvärdet beräknas kollektivt för samtliga djur för vilka Skatteverket har fastställt en genomsnittlig produktionsutgift. Nettoförsäljningsvärdet får alltså användas endast om en sådan värdering ger ett lägre värde för samtliga djur än vad en värdering till genomsnittlig produktionsutgift ger.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Av proposition 1986/87:132 s. 14 framgår att djur av detta slag ska värderas för sig.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kronor

Yngre hästar 4–15 år

18.000

Äldre hästar över 15 år

 9.000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kronor

Föl

 6.500

Ettåring

 8.200

Tvååring

14.000

Treåring

17.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kronor

400

 8.000

500

 8.400

600

 8.700

700

 9.100

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt

kronor

400

8.100

500

8.300

600

8.500

700

8.700

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kronor

Under 1 år

2.700

1–2 år

6.500

Över 2 år

9.100

Gödnöt

kronor

Per kilo levande vikt

15

Svin

Avelssvin (galtar och suggor)

kronor

Per styck

2.200

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kronor

Smågrisar yngre än 2 månader

475

Gödsvin 2–4 månader

610

Gödsvin 4–6 månader

860

Gödsvin äldre än 6 månader

1.200

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kronor

30

740

50

780

70

820

90

850

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:22

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2013.