För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2014:13.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid.1

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen ska kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan

  • ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

  • omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i OEM International AB bör 91,2 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 8,8 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:19

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.