Område:

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2014:15.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av XANO Industri ABs utdelning år 2014 av aktier i AGES Industri AB.1

Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte ska tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.

För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare ska beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget ska, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd

Av anskaffningsutgiften för aktier i av XANO Industri AB bör, oavsett serie, 51 procent hänföras till dessa aktier och 49 procent till erhållna aktier i AGES Industri AB.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:21

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.