Skatteverket lämnar följande allmänna råd om nettoförsäljnings- värden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgång. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktions- utgiften. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än vad som motsvarar djurens sammalagda nettoförsäljnings- värde.

Denna regel ska enligt proposition 1986/87:132 s. 14 tillämpas så att nettoförsäljningsvärdet beräknas kollektivt för samtliga djur för vilka Skatteverket har fastställt en genomsnittlig produktionsutgift. Nettoförsäljningsvärdet får alltså användas endast om en sådan värdering ger ett lägre värde för samtliga djur än vad en värdering till genomsnittlig produktionsutgift ger.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Av proposition 1986/87:132 s. 14 framgår att djur av detta slag ska värderas för sig.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kronor

Yngre hästar 4–15 år

19.000

Äldre hästar över 15 år

 9.900

Unghästar, per styck

Åldersklass

kronor

Föl

 7.000

Ettåring

 9.000

Tvååring

15.000

Treåring

19.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kronor

400

 8.440

500

 8.790

600

 9.140

700

 9.490

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt

kronor

400

8.750

500

8.960

600

9.170

700

9.380

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kronor

Under 1 år

2.760

1–2 år

6.760

Över 2 år

10.560

Gödnöt, per kilo levande vikt

15 kr

Svin

Avelssvin (galtar och suggor), per styck

2.350 kr

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kronor

Smågrisar yngre än 2 månader

350

Gödsvin 2–4 månader

560

Gödsvin 4–6 månader

1.020

Gödsvin äldre än 6 månader

1.270

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kronor

30

920

50

950

70

990

90

1.010

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:32

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2014.