För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2015:4.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum ABs nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner.1

Kapitalvinst ska enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) beräknas som skillnaden mellan

  • ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

  • omkostnadsbeloppet

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

När flera olika värdepapper förvärvas för ett gemensamt belopp bör anskaffningsutgiften fördelas i proportion till marknadsvärdet för de olika värdepapperna.

Allmänna råd

Av anskaffningsutgiften för varje fyrtal nytecknade aktier och medföljande teckningsoption i Follicum AB bör 95,2 procent hänföras till aktierna och 4,8 procent till teckningsoptionerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:7

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.