Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Denna regel ska enligt proposition 1986/87:132 s. 14 tillämpas så att nettoförsäljningsvärdet beräknas kollektivt för samtliga djur för vilka Skatteverket har fastställt en genomsnittlig produktionsutgift. Nettoförsäljningsvärdet får alltså användas endast om en sådan värdering ger ett lägre värde för samtliga djur än vad en värdering till genomsnittlig produktionsutgift ger.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Av proposition 1986/87:132 s. 14 framgår att djur av detta slag ska värderas för sig.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats. Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

22 000

Äldre hästar (över 15 år)

11 000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

10 500

Tvååring

16 500

Treåring

22 000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

9 080

500

9 510

600

9 940

700

10 370

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

11 400

500

11 660

600

11 910

700

12 170

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 110

1–2 år

7 600

Över 2 år

11 040

Gödnöt, per kilogram levande vikt

kr

24

Svin

Avelssvin, galtar och suggor (gyltor), per styck

kr

3 790

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

510

Gödsvin 2–4 månader

720

Gödsvin 4–6 månader

1 250

Gödsvin äldre än 6 månader

1 510

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kr

30

920

50

970

70

1 010

90

1 040

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:30

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2016.