(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2018:1 Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017

Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2016, se SKV A 2017:1.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017.1

Av 3 d § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av skatteunderlaget i vissa fall.

Av 2 § första stycket j lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Av 24 kap. 10 d § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret ska användas vid bedömningen av ett företags avdragsrätt för ränteutgifter avseende en skuld till vissa företag som ingår i en intressegemenskap med företaget.

Allmänna råd

Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017 bör anses vara 0,51 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2018.