Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 3 kap. 3 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §Dessa föreskrifter gäller förenklad självdeklaration enligt 2 kap. 11 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

2 §I stället för att avge en egenhändigt undertecknad självdeklaration får den skattskyldige utom i de fall som framgår av 3 § lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument. Detta gäller endast om den skattskyldige har fått en förtryckt förenklad självdeklaration med två personliga identitetsnummer, s.k. pinkoder,1 tryckta på specifikationen till den förenklade självdeklarationen.

Beträffande pinkoder se RSFS 2002:6

3 §En förenklad självdeklaration får inte lämnas i form av ett elektroniskt dokument, trots att pinkoder enligt 2 § har förtryckts på specifikationen, om specifikationen förkommit eller pinkoderna på annat sätt inte är tillgängliga eller om den skattskyldige

  • skall göra avdrag, tillägg, ändringar eller lämna meddelande under ”Övriga upplysningar” i självdeklationen,

  • efter förtryckningen av en självdeklaration fått ny kontrolluppgift som avses i 5 § första och andra styckena Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:6) om förtryckning av personliga identitetsnummer på specifikationen till vissa förenklade självdeklarationer eller det tillkommit sådana uppgifter som avses i 5 § tredje stycket 1 och 2 nämnda föreskrifter.

4 §En skattskyldig som får lämna sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument och avser att göra detta skall i sådant fall lämna den i tjänsten Elektronisk förenklad självdeklaration (eFD) som finns på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se. Denna tjänst skall vara öppen under tiden den 2 april–20 juni 2002 varje dag mellan kl. 07.00 och 24.00.

5 §Om en skattskyldig lämnar sin självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall anvisningarna, som anges i tjänsten enligt 4 §, följas.

För att den skattskyldige skall kunna få åtkomst till sin egen förenklade självdeklaration på Riksskatteverkets webbplats, www.rsv.se, skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna pinkoden för inloggning2 användas. När den skattskyldige skall lämna en självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument till skattemyndigheten skall denna godkännas av den skattskyldige. Vid godkännandet skall den i specifikationen till den förenklade självdeklarationen angivna koden för godkännande3 användas.

Beträffande kod för inloggning se 2 § i RSFS 2002:6

Beträffande kod för godkännande se 2 § i RSFS 2002:6

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april och tillämpas under tiden den 2 april–20 juni 2002.