Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och 17 § andra stycket förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet följande.

1 §Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).

Uttrycket vårdnadshavare har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 3 § första stycket 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

2 §En enskild person som har fyllt 16 år får enligt dessa föreskrifter ha direktåtkomst enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet till uppgifter i folkbokföringsdatabasen

  1. om sig själv, och

  2. om en person under 18 år för vilken den enskilde personen är vårdnadshavare.

3 §Direktåtkomst enligt 2 § 1 får avse uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–14, 3 § andra stycket och 4 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

4 §Direktåtkomst enligt 2 § 2 får avse uppgifter enligt 17 § första stycket andra meningen förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet jämförd med 2 kap. 8 § första meningen lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

5 §En enskild person får ha direktåtkomst enligt 2 § till uppgifter som avses i 3–4 §§ endast om den enskilde legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt avsnitt 5.9 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24) och använder den elektroniska tjänst för personbevis och andra utdrag ur folkbokföringdatabasen som finns under Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 december 2004.