Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 3 kap. 3 § och 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

 • beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

 • direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

 • e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

 • elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

 • e-tjänsten Inkomstdeklaration: den elektroniska tjänsten Elektronisk Inkomstdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

 • inkomstdeklaration: sådan allmän självdeklaration som avses i 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

 • registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

 • skriva under: förse med underskrift,

 • underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Säkerhetskoder

2 §De personliga säkerhetskoder som anges i 3 § ska för varje registrerad förtryckas på specifikationen till inkomstdeklaration utom i de fall som anges i 5, 6 eller 7 §.

3 §Säkerhetskoderna ska bestå av två olika teckenkombinationer. Säkerhetskoden Din kod för identifiering ska tillsammans med den registrerades personnummer användas för att få direktåtkomst till sådana uppgifter som avses i 11 § 1-3 om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration. Säkerhetskoden Din kod för underskrift ska användas när inkomstdeklarationen godkänns av den registrerade och lämnas till Skatteverket när den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

4 §Nya säkerhetskoder ska inte tilldelas den registrerade efter det att förtryckning av inkomstdeklarationen ägt rum. En inkomstdeklaration med tillhörande specifikation som skrivs ut hos Skatteverket efter förtryckning ska inte innehålla några säkerhetskoder.

5 §Vid förtryckning av inkomstdeklarationer ska säkerhetskoder inte förtryckas om det kommit in sådana kontrolluppgifter som avses i 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 5 § andra stycket, 10 kap. 6 § tredje stycket och 7 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Detsamma gäller om det kommit in kontrolluppgift som avses i 9 kap. 1 § samma lag om kontrolluppgiften gäller sådan person som avses i 14 kap. 8 § 3 nämnda lag.

6 §Vad gäller kontrolluppgift enligt 6 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vad som sägs i 5 § gälla endast om kostnadsersättning enligt kontrolluppgiften överstiger 1 000 kr. Om uppgiftslämnare har lämnat uppgifter enligt 5 kap. 5 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om avdrag för sådana pensionsavgifter som avses i 12 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller uppgifter om avdrag enligt 12 kap. 1 § samma lag för mätnings- och granskningsavgifter ska säkerhetskod inte heller förtryckas om avdragen överstiger 5 000 kr. Detsamma gäller om kostnadsersättning tillsammans med nämnda avdrag överstiger 5 000 kr.

7 §Säkerhetskoder ska inte heller förtryckas om det kommit in uppgift om att den registrerade

 1. under inkomståret har förvärvat ett sådant småhus som avses i 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller förvärvat eller avyttrat ett sådant småhus genom arv, testamente, bodelning eller gåva m.m. och fastighetsskatten enligt 3 § första stycket a lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt är 1,0 procent eller enligt 3 § andra stycket samma lag är 0,5 procent av taxeringsvärdet,

 2. vid avstämning av egenavgifter enligt 12 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomståret får ett negativt belopp som är större än sådana inkomster som avses i 3 kap. 4-8 §§ lagen (2000:980) om socialavgifter eller får ett positivt belopp och sådana inkomster som avses i sistnämnda bestämmelser saknas,

 3. under inkomståret har haft sådan kapitalvinst eller kapitalförlust enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen som ska redovisas i inkomstslaget kapital,

 4. ska redovisa uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § 3 eller enligt 8 eller 9 § inkomstskattelagen för inkomståret, eller

 5. under inkomståret har haft inkomster och utgifter av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Direktåtkomst

8 §En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 11 § om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation eller med sådana säkerhetskoder som anges i 3 §.

9 §En registrerad fysisk person som legitimerar sig med en e-legitimation får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 11 § om han använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller endast den

 1. som enligt 2 § har säkerhetskoder förtryckta i specifikationen till sin inkomstdeklaration, eller

 2. för vilken säkerhetskoder inte ska förtryckas enligt 6 § och 7 §.

10 §En registrerad fysisk person och ett registrerat dödsbo som legitimerar sig med en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som avses i 3 § andra meningen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 11 § om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen kommit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

11 §Direktåtkomst enligt 8-10 §§ får avse

 1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för inkomstdeklaration som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

 2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 2 §, 3 §, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket och 7 § första stycket, 8 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

 3. inkomna kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1 §, 7 § och 9 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förutom uppgifter om tillgångar och skulder i nämnda kontrolluppgifter,

 4. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,

 5. uppgifter om den registrerades egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,

 6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

 7. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter inte är fler än 100,

 8. uppgifter om skattemässiga balansposter som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet och som legat till grund för föregående års taxeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324),

 9. uppgifter om avyttringar av bostadsrätter enligt förtryckta uppgifter från inkomna kontrolluppgifter enligt 11 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt uppgifter om avyttring av fastighet enligt 45 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om antalet avyttringar inte är fler än åtta,

 10. uppgifter om skogsavdrag enligt 21 kap. 4 § och substansminskningsavdrag enligt 20 kap. 20 § inkomstskattelagen,

 11. uppgifter om utdelning, vinst och förlust avseende okvalificerade andelar i onoterade företag enligt 24 kap. inkomstskattelagen,

 12. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av näringsfastighet enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen,

 13. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av näringsbostadsrätt enligt 46 kap. 1 § inkomstskattelagen,

 14. uppgifter om uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § fjärde stycket, 8 eller 9 § inkomstskattelagen för inkomståret, om antalet uppskov inte är fler än fyra,

 15. uppgifter om ränta, vinst och förlust avseende kvalificerade andelar i fåmansföretag samt kvalificerade övriga delägarrätter enligt 47 kap. inkomstskattelagen,

 16. uppgifter om andelsbyte enligt48 akap. 1 § inkomstskattelagen, om aktien som uppskovet är hänförligt till har avyttrats,

 17. uppgifter om vinst och förlust avseende andelsbyte för kvalificerade andelar enligt48 a kap. och 57 kap. inkomstskattelagen,

 18. uppgifter om vinst och förlust vid avyttring av andel i handelsbolag enligt 50 kap. 1 § sistnämnda lag,

 19. uppgifter om vinst och förlust vid avyttring av andel i handelsbolag enligt 51 kap. inkomstskattelagen,

 20. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av övriga tillgångar enligt 52 kap. inkomstskattelagen.

Inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt dokument

12 §En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument under de förutsättningar som anges i 13-15 §§.

E-legitimation

13 §En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legitimerar sig och skriver under deklarationen med en e-legitimation.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första stycket om den registrerade godkänner, gör tillägg eller ändrar uppgifter som avses i 11 §.

Förtryckta säkerhetskoder via Internet

14 §En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legitimerar sig med en sådan säkerhetskod som avses i 3 § andra meningen och godkänner deklarationen med en sådan säkerhetskod för underskrift som avses i 3 § sista meningen.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första stycket om den registrerade

 1. godkänner sådana uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 3,

 2. godkänner nya, ändrade eller borttagna kontrolluppgifter som avses i 11 § 2, eller

 3. gör ändring beträffande avdrag för sådana resekostnader som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen kommit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

Förtryckta säkerhetskoder via telefon

15 §En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom särskild telefontjänst som Skatteverket tillhandahåller för detta ändamål om de förutsättningar som anges i 14 § första stycket är uppfyllda.

En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom Skatteverkets tjänst för textmeddelanden via mobiltelefon som är kopplad till en svensk operatör om den registrerade legitimerar sig med personnummer och säkerhetskoden Din kod för underskrift som avses i 3 § sista meningen.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första stycket om den registrerade godkänner sådana förtryckta uppgifter i inkomstdeklaration som avses i 11 § 1 eller 2.

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen kommit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 mars 2008. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:1) om e-tjänsten Inkomstdeklaration.