Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag så dessa föreskrifter träder i kraft.

1 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteinkomst som avses i 8 kap. 6–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

2 §Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan ränteutgift som avses i 9 kap. 7–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan utdelning som avses i 42 kap. 16–16 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska inte lämnas för sådan avyttring genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas fr.o.m. inkomståret 2008.