Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 6 kap. 1 § första stycket och 3 § samt 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

1 §Dessa föreskrifter gäller för den elektroniska tjänsten Fastighetsdeklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se (e-tjänsten Fastighetsdeklaration) vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering enligt 1 kap. 7,7 a respektive 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Tidpunkter för tjänstens öppethållande samt vilket fastighetstaxeringsår och vilka fastighetstyper som tjänsten vid varje tid omfattar meddelas i e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

2 §Med e-legitimation avses sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning.

3 §En fysisk person som är registrerad i beskattningsdatabasen som ägare till en sådan taxeringsenhet enligt 4 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som är aktuell för fastighetstaxering får ha direktåtkomst till de uppgifter som anges i andra stycket om denne legitimerar sig med en e-legitimation och använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

Direktåtkomsten får avse förtryckta uppgifter i blanketterna för allmän, förenklad eller särskild fastighetsdeklaration, eller förslag till fastighetstaxering enligt 18 kap. 4 § femte stycket fastighetstaxeringslagen, samt andra uppgifter som har registrerats i ärendet.

4 §En registrerad fysisk person får lämna fastighetsdeklaration som avses i 18 kap. eller 26 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i form av ett elektroniskt dokument om denne använder e-tjänsten Fastighetsdeklaration och skriver under deklarationen med e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 februari 2009. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:9) om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstaxering.