Skatteverket föreskriver med stöd av 65 och 66 §§ skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid redovisning i en periodisk sammanställning enligt 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483).

Genom dessa föreskrifter införs bestämmelser om periodisk sammanställning enligt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1.

EUT L 347, 11.12.2006, s.1(Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s.12, Celex 32009L0069).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

EU-land: de områden som tillhör den Europeiska unionens mervärdesskatteområde,

VAT-nummer: det registreringsnummer för mervärdesskatt som föreskrivs i artiklarna 214-216 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt2,

omsättning av vara: att en vara överlåts mot ersättning,

omsättning av tjänst: att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning,

överföring av varor: en transport av varor från ett EU-land till ett annat utan att varan byter ägare,

trepartshandel: omsättning av varor i en transaktionskedja med tre parter registrerade till mervärdesskatt i tre skilda EU-länder och där varan transporteras direkt från första parten i kedjan till den siste,

mellanman: den part i en trepartshandel som förvärvar en vara för direkt vidareförsäljning (efterföljande omsättning) till den siste parten i transaktionskedjan,

rapporteringsperiod: den tidsperiod som den periodiska sammanställningen avser,

uppgiftsskyldig: den som enligt 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483) är skyldig att lämna uppgifter i en periodisk sammanställning.

EUT L 347, 11.12.2006, s.1(Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s.12, Celex 32009L0069).

Omsättning av varor

3 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) om

 • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land,

 • köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige och

 • köparen har åberopat sitt VAT-nummer i det andra EU-landet.

Om varor tillhandahålls i form av delleveranser, ska varje delleverans redovisas i den periodiska sammanställningen.

4 § En uppgiftsskyldig som i egenskap av mellanman har åberopat sitt svenska VAT-nummer vid förvärvet av varorna ska redovisa den efterföljande omsättningen av varorna i den periodiska sammanställningen.

Överföring av varor

5 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om

 • överföringen görs inom ramen för en yrkesmässig verksamhet som bedrivs inom EU och

 • den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt för verksamheten i det land dit varorna förs.

6 § Vad som sägs i 5 § gäller inte om överföringen

 • avser en vara som ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under persontransport med avgångsplats i ett EU-land och ankomstplats i ett annat EU-land,

 • är ett led i omsättning av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete i det andra EU-landet på den överförda varan. Detta gäller under förutsättning att transporten av varan avslutas i det andra EU-landet och att varan sedan arbetet utförts skickas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan,

 • görs för att den överförda varan ska användas för omsättning av tjänster i ett annat EU-land och varan därför ska användas tillfälligt i det andra EU-landet,

 • görs för att den överförda varan tillfälligt, i högst två år, ska användas i det andra EU-landet,

 • görs i samband med omsättning av en vara till ett annat EU-land som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.30 a§ mervärdesskattelagen (1994:200) eller som är omsatt utomlands enligt 5 kap.3 a§ mervärdesskattelagen (export),

 • görs i samband med sådan omsättning av en vara som transporteras från Sverige till i ett annat EU-land och som är omsatt i det andra EU-landet enligt 5 kap. 2 a § mervärdesskattelagen,

 • avser gas, el, värme eller kyla som omsätts i det andra EU-landet på villkor som motsvarar de som anges i 5 kap. 2 c och 2 d § mervärdesskattelagen.

7 § Om användningen av en vara ändras så att förutsättningarna i 6 § inte längre är uppfyllda ska överföringen redovisas i en periodisk sammanställning. Överföringen ska i sådant fall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då användningen av varan ändrades.

Omsättning av tjänster

8 § I en periodisk sammanställning ska redovisas uppgift om sådan omsättning av tjänster som avses i 10 kap. 33 § första stycket 2 skattebetalningslagen (1997:483) om köparen har åberopat sitt VAT-nummer i ett annat EU-land än Sverige.

Uppgifter som ska lämnas om varor och tjänster

9 § Den uppgiftsskyldige ska lämna uppgift om sitt VAT-nummer här i landet samt

 • vid omsättning av varor eller tjänster: det VAT-nummer i ett annat EU-land som köparen har åberopat

 • vid överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land: sitt eget VAT-nummer i det land till vilket varorna förs.

10 § Den uppgiftsskyldige ska för varje köpare var för sig uppge den sammanlagda ersättningen för

 • varuleveranser,

 • tillhandahållna tjänster och

 • mellanmannens omsättning i trepartshandel, som har skett under den rapporteringsperiod som sammanställningen avser.

I ersättningen för varorna och tjänsterna ska inräknas leveranskostnader och andra tillägg till priset som faktureras köparen. Ränta ska dock inte inräknas i ersättningen.

11 § En uppgiftsskyldig som överför varor till ett annat EU-land ska för

 • inköpta varor uppge varornas faktiska inköpspris vid tidpunkten för överföringen av varorna om sådant inköpspris finns. I annat fall ska uppges inköpspris för liknande varor vid tidpunkten för överföringen

 • tillverkade varor uppge självkostnadspriset för varorna vid tidpunkten för överföringen.

Valutaomräkning

12 § Om fakturering har skett eller ska ske i annan valuta än svenska kronor ska omräkning till svenska kronor ske till

 • den kurs som gäller den dag då skyldigheten att lämna uppgifter inträder enligt 13 §, eller

 • genomsnittlig månatlig valutakurs som fastställs av oberoende part, t.ex. Riksbanken eller Tullverket.

Samma metod för omräkning till svenska kronor ska användas för hela den period som sammanställningen avser.

Om euro används som redovisningsvaluta och fakturering har skett eller ska ske i euro ska första och andra stycket inte tillämpas. Omräkning till svenska kronor ska i sådant fall göras till den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser på sätt som framgår av 15 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Uppgiftsskyldighetens inträde

13 § Den tidpunkt då skyldigheten att lämna uppgifter inträder anges i 13 kap. 8 b § andra stycket och 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

Prisnedsättning

14 § Om ersättningen förändras efter det att omsättningen redovisats i den periodiska sammanställningen ska den uppgiftsskyldige lämna uppgift om storleken av höjningen eller sänkningen av ersättningen.

Uppgift enligt första stycket ska lämnas för den rapporteringsperiod som kreditfaktura eller tilläggsfaktura avseende händelserna har utfärdats eller borde ha utfärdats. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden.

Rättelser

15 § En rättelse i en periodisk sammanställning ska avse samma rapporteringsperiod som den i vilken den felaktiga uppgiften lämnats.

En rättad periodisk sammanställning ska endast avse det VAT-nummer för vilket en felaktig uppgift lämnats. Det är det totala beloppet för korrekt omsättning eller överföring som ska anges. Uppgiften ska lämnas sammanräknad med andra omsättningar som avser samma VAT-nummer under perioden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2009:38

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010, då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m. ska upphöra att gälla.

SKVFS 2010:23

Denna föreskrift trädir i kraft den 1 januari 2011.