Skatteverket föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av uppgifter ur SPAR.

Definitioner

1 §I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

personuppgiftsansvarig: detsamma som i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

SPAR-tjänst: tjänst inom ramen för de ändamål som anges i 3 § första och andra punkten lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, SparL, i det utförande de finns beskrivna på SPARs webbplats (statenspersonadressregister.se),

kontrolländamålet: detsamma som i 3 § 1 lagen om det statliga personadressregistret,

urvalsändamålet: detsamma som i 3 § 2 lagen om det statliga personadressregistret.

(SKVFS 2021:1)

Ansökan

2 §Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras hos Skatteverket, SPAR. Ansökan ska göras skriftligen eller i elektronisk form och vara undertecknad eller signerad av den personuppgiftsansvarige.

(SKVFS 2021:1)

3 §Begäran om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket, SPAR. Uppgift om att en registrerad samtycker till elektroniskt utlämnande av uppgift om direktreklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

(SKVFS 2021:1)

Giltighetstider

4 §Ett beslut om engångsuttag enligt kontrolländamålet gäller i tre månader från beslutsdatum. Övriga beslut enligt kontrolländamålet gäller i längst fem år från beslutsdatum

(SKVFS 2021:1)

5 §Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt urvalsändamålet gäller i tre månader från beslutsdatum.

(SKVFS 2021:1)

6 §har upphävts genom SKVFS 2021:1.

7 §Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt urvalsändamålet gäller i längst tre år från beslutsdatum.

(SKVFS 2021:1)

8 §För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur SPAR enligt urvalsändamålet inte användas senare än tre månader från det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kunden

(SKVFS 2021:1)

Utlämnade uppgifters tillgänglighet

9 §Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kunden.

(SKVFS 2021:1)

Informationsskyldighet

10 §Den som erhållit namn- och adressuppgifter ur SPAR genom urval för direktreklam ska informera mottagarna av reklamen om varifrån uppgifterna är hämtade genom att ange ”Adresskälla: SPAR, 171 94 Solna”.

(SKVFS 2021:1)

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 §Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst eller åtkomst via Application Programming Interface (API).

(SKVFS 2021:1)

12 §Det krävs personlig e-legitimation för att få tillgång till SPARtjänst via webbaserad åtkomst.

(SKVFS 2021:1)

13 §Det krävs svensk serverlegitimation för att få åtkomst till SPAR-tjänst via API.

(SKVFS 2021:1)

14 §All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av uppgift ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language (XML).

(SKVFS 2021:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2011:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

SKVFS 2012:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2012.

SKVFS 2021:1

Dessa föreskrifter träder ikraft den 8 mars 2021.