Skatteverket föreskriver med stöd av 14 kap. 4 § andra stycket skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Säkerhet får lämnas i form av bankgaranti eller annan borgen.

Bankgaranti

2 §Bankgaranti ska vara utfärdad av en svensk bank eller av ett kreditmarknadsföretag som bedriver verksamhet i Sverige eller av en utländsk bank eller ett kreditmarknadsföretag som driver verksamhet från filial i Sverige.

3 §Bankgaranti ska gälla i tio år.

4 §Bankgaranti ska omfatta anståndsbeloppet samt ränta.

Annan borgen

5 §Borgensförbindelse ska vara ställd såsom för egen skuld (proprieborgen). Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska de svara solidariskt för betalningen.

6 §Borgensförbindelse ska inte vara tidsbegränsad.

7 §Borgensförbindelse ska omfatta anståndsbeloppet samt ränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2013:5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013.