Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § första stycket 2 förordningen (2010:177) om tobaksskatt, 2 § första stycket 1 förordningen (2010:173) om alkoholskatt och 2 § första stycket 2 förordningen (2010:178) om skatt på energi följande.

1 §Godkännande av skatteupplag meddelas för visst utrymme. Sådant godkännande kan meddelas för tillverkningslokal, lagringscistern, lagerlokal, byggnad, depå, anläggning, område eller liknande eller för del av tillverkningslokal, lagerlokal, byggnad, depå, anläggning eller liknande.

Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag om sökanden visar att förutsättningar för godkännande föreligger och lämnar uppgifter och handlingar enligt 2–5 §§.

2 §Sökanden ska precisera vilket utrymme ansökan gäller i ritning eller skiss samt beskriva utrymmet och det närmast kringliggande området.

3 §Sökanden ska visa att denne äger eller på annat sätt disponerar över det utrymme som ansökan gäller genom att till Skatteverket lämna in kopia på t.ex. hyresavtal, samarbetsavtal eller liknande.

4 §Sökanden ska visa att det utrymme som ansökan gäller är utrustat med lås- och reglingsanordningar samt inbrottslarm genom att lämna beskrivning av utrymmets larm- och säkerhetsanordningar. Om sådan utrustning saknas kan utrymmet godkännas om den sökande på annat sätt visar att varorna i utrymmet är skyddade mot tillgrepp.

5 §Om det utrymme som ansökan gäller redan är godkänt som skatteupplag för en eller flera upplagshavare kan utrymmet godkännas som sökandens skatteupplag om

  1. sökanden visar att de varor varje upplagshavare förvarar i utrymmet kommer att hållas fysiskt avskilda, eller

  2. sökanden visar att det finns rutiner som säkerställer att det vid varje tidpunkt finns uppgifter som visar vilka varor och vilken kvantitet denne förvarar i utrymmet.

6 §Den sökande ska på Skatteverkets begäran lämna Skatteverket tillträde till utrymme enligt 1 § för att kontrollera att förutsättningarna för godkännande är uppfyllda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2013, då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:18) om godkännande om skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska upphöra att gälla.

2022:17

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.