Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §I dessa föreskrifter finns bestämmelser om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Definitioner

2 §Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyldigheter enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med kontant betalning likställs i dessa föreskrifter betalning med kontokort.

Med obemannad försäljning avses i dessa föreskrifter att ett företag säljer varor eller tjänster mot kontant betalning där köparen själv sköter betalningen genom att betala med kort eller lägga betalningen i ett fack, en låda eller liknande. Försäljning som sker på sådant sätt att företaget övervakar betalningen utgör inte obemannad försäljning.

Med försäljningslokal avses i dessa föreskrifter en lokal och plats i dess omedelbara närhet som används för försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning.

Obemannad försäljning i en försäljningslokal

3 §Försäljning som sker i en försäljningslokal som är anpassad för obemannad försäljning omfattas inte av kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om ett företag använder sin försäljningslokal både för obemannad och bemannad försäljning ska försäljningslokalen anses anpassad för obemannad försäljning om

  • det genom tydlig skyltning framgår under vilka tider som försäljningen är obemannad,

  • det genom tydlig skyltning framgår att obemannad försäljning pågår,

  • försäljningslokalen samtidigt inte används både för bemannad och obemannad försäljning och

  • företagets kassaregister inte förvaras i försäljningslokalen när obemannad försäljning pågår.

Vid obemannad försäljning ska företagets namn och adress tydligt framgå av skyltning.

Annan obemannad försäljning än i en försäljningslokal

4 §Obemannad försäljning som sker på en annan plats än i en försäljningslokal omfattas inte av kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244). På platsen för den obemannade försäljningen ska företagets namn och adress tydligt framgå av skyltning.

Bingospel

5 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag för sådant bingospel som sker med tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:20) om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister.