Beträffande beskattningsår 2013, se SKVFS 2012:17.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §De särskilda skattetabellerna som avses i 12 kap. 4 § skatte-förfarandelagen (2011:1244) för sjukpenning m.m. fastställs för beskattningsåret 2014 på sätt som framgår av bilaga 1och bilaga 2. Bilaga 1 avser skattskyldiga med ordinärt grundavdrag och bilaga 2 skattskyldiga med förhöjt grundavdrag.

2 §Skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag enligt 11 kap. 18 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

3 §Skattetabellerna ska inte tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från sådant vårdbidrag som avses i 22 kap. socialförsäkringsbalken.

Bilaga 1

Bilaga 2

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:26

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas för beskattningsåret 2014.