SKVFS 2014:10 (KASSAREGISTER)

Användning av kassaregister

(senast ändrad genom SKVFS 2020:11)

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §I dessa föreskrifter finns bestämmelser om användning av sådana kassaregister som avses i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Av 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen framgår att med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort.

Som en del i ett kassaregistersystem ska alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem. Särskilda bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollsystemet finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister. Särskilda bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

2 kap. Definitioner

3 kap. Allmänna krav

4 kap. Löpande användning av ett kassaregister

5 kap. Uppgifter på kvitton och rapporter

6 kap. Tid och plats för förvaring

7 kap. Undantag för utländska företag utan fast driftställe i Sverige

SKVFS (2020:11)

2 kap. Definitioner

1 §Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande.

2 §Med elektroniskt kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister som inte skrivs ut i pappersform utan som tas fram och skickas i elektronisk form på sådant sätt att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna.

3 §Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyldigheter enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Företag som med stöd av 4 kap. 5 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) har gemensam bokföring anses vid tillämpningen av dessa föreskrifter som ett enda företag för den gemensamt bedrivna verksamheten avseende försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort.

4 §Med journalminne avses i dessa föreskrifter detsamma som i 42 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 §Med kassabeteckning avses i dessa föreskrifter en unik beteckning som identifierar varje registreringsenhet.

6 §Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som enligt 39 kap. 7 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tas fram och erbjudas kunden.

7 §Med kassalåda avses i dessa föreskrifter en förvaringsplats för betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan vara fristående eller integrerad med ett kassaregister.

8 §Med kassaregisternummer avses i dessa föreskrifter ett tillverkningsnummer för ett kassaregister enligt 2 kap. 23 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister med tillägg för organisationsnummer eller personnummer för det företag som använder kassaregistret.

9 §Med kontrollsystem avses i dessa föreskrifter ett kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister.

SKVFS (2020:11)

10 §Med kontrollenhet avses i dessa föreskrifter en kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. En kontrollenhet kan vara av typ A, B eller C.

11 §Med kontrollsystem avses i dessa föreskrifter ett kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:8) om kontrollsystem till kassaregister. I ett kontrollsystem ingår alltid en signeringsmodul, ett buffringsprogram och en kontrollserver.

12 §Med lådöppning avses i dessa föreskrifter att en kassalåda som är integrerad med ett kassaregister öppnas med en funktion som styrs av kassaregisterprogrammet utan att någon registrering sker av försäljning eller återbetalning.

13 §Med registreringsenhet avses i dessa föreskrifter en enhet inom ett kassaregistersystem som kan slutföra en försäljning genom att beordra att ett kassakvitto skrivs ut i pappersform eller tas fram i elektronisk form.

14 §Med returkvitto avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassaregister med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto innehåller felaktiga uppgifter. Med returkvitto avses även utskrift av uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster.

15 §Med X-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av en registreringsenhets registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport.

16 §Med Z-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning av en registreringsenhets registreringar avsedd för redovisning av en dags försäljning.

17 §Med växelkassa avses i dessa föreskrifter det belopp av olika slag av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett visst kassaregister.

18 §Med övningskvitto avses i dessa föreskrifter en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

3 kap. Allmänna krav

Ej tillåten programvara eller hårdvara

1 §I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller hårdvara som på ett inte tillåtet sätt kan påverka de funktioner som anges i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister, i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister eller i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister.

SKVFS (2020:11)

Kassaregister med kontrollenhet

2 §Ett kassaregister med kontrollenhet får användas endast om kontrollenheten har en lagringskapacitet som klarar minst fem års beräknad användning i den verksamhet som den ska användas i.

3 §En kontrollenhet ska installeras av en tillverkare av kassaregister, av en generalagent för kassaregister eller av en generalagent utsedd person.

4 §Ett kassaregister som inte har en port som kan ta emot data från en kontrollenhet ska använda en kontrollenhet av typ B. En kontrollenhet av typ B ska installeras mellan ett kassaregister och dess skrivare.

Kassaregister med kontrollsystem

5 §Ett företag får inte använda ett kassaregister med kontrollsystem om företaget är i intressemenskap med det företag som tillhandahåller kontrollsystemet. Med intressegemenskap avses här att företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller att företagen står under i huvudsak gemensam ledning.

6 §Ett kontrollsystem ska installeras av en tillverkare av kontrollsystemet eller av tillverkaren utsedd person.

7 §har upphävts genom SKVFS 2020:11.

Skyltar

8 §Skatteverket ska efter att anmälan har gjorts enligt 7 kap. 3-4 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) tillhandahålla skyltar med identifikationsnummer för varje registreringsenhet och kontrollenhet eller kontrollsystem som omfattas av anmälan. Företaget ska omedelbart sätta fast skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive registreringsenhet och kontrollenhet. För kassaregister med kontrollsystem ska skyltarna sättas fast på registreringsenheten och den enhet som innehåller kontrollsystemets buffringsprogram.

Kassaregistret får användas endast om en registreringsenhet och dess kontrollenhet eller kontrollsystem är märkt med identifikationsnummer. Kassaregistret får dock användas efter att en anmälan enligt första stycket gjorts fram till dess skyltarna tillhandahållits, trots att märkning ännu inte har gjorts.

Om det är förenat med svårigheter att sätta fast skyltarna enligt första stycket får dessa i stället förvaras på ett ordnat och säkert sätt i verksamhetslokalen tillsammans med en förteckning över vilka komponenter som hör till en viss skylt.

Kassabeteckning

9 §Ett företag ska ge varje registreringsenhet en unik kassabeteckning. Beteckningen ska finnas på kvitton, X-dagrapport och Z-dagrapport.

Klocka

10 §Kassaregistrets klocka ska vara ställd enligt svensk normaltid och justerad för sommartid.

Utskrift av journalminne

11 §Utskrift av journalminne ska kunna ske på den plats där försäljning sker.

Gemensamt kassaregister med ett annat företag

12 §Ett företag får ha gemensamt kassaregister med ett annat företag om kassaregistret på ett säkert sätt kan hantera mer än ett företags registreringar. Varje företags registreringar ska hållas åtskilda.

13 §Ett gemensamt kassaregister enligt 12 § med kontrollenhet ska ha en kontrollenhet av typ C. En kontrollenhet av typ A eller B får dock användas om kassaregistret har en kontrollenhet för varje företag som använder det gemensamma kassaregistret.

SKVFS (2020:11)

Kassalåda

14 §Till en registreringsenhet ska det finnas minst en kassalåda. En kassalåda får användas för förvaring av betalningsmedel som avser fler än en registreringsenhet endast om det går att särskilja och stämma av de betalningsmedel som finns i kassalådan mot de registreringar som gjorts i de olika registreringsenheterna.

15 §I en kassalåda får ett företags betalningsmedel inte sammanblandas med ett annat företags betalningsmedel.

Nätverk

16 §Om en registreringsenhet ingår i ett nätverk med andra registreringsenheter ska registreringarna i de olika registreringsenheterna hållas åtskilda.

17 §Kassaregister med kontrollenhet som ingår i ett nätverk ska vara anslutna till en kontrollenhet av typ A eller C.

Kassaregister med kontrollsystem som ingår i ett nätverk ska ha en signeringsmodul för varje kassaregisternummer.

4 kap. Löpande användning av ett kassaregister

1 §Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket.

2 §Vid varje försäljningsdags början ska den växelkassa som hör till ett kassaregister registreras.

Om växelkassan minskas eller ökas under en försäljningsdag ska detta registreras som en förändring av växelkassan. Detta gäller inte under tiden fram till den 1 januari 2019 för kassaregister som inte kan registrera förändring av växelkassa och är tillverkade före ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

3 §En kassalåda som är integrerad med ett kassaregister ska stängas omedelbart efter varje försäljning.

4 §Om ett returkvitto tas fram ska företaget registrera vad returen avser. Om fel betalningsmedel har angetts på ett kassakvitto ska företaget ta fram ett returkvitto som korrigerar felaktigheten och ta fram ett kassakvitto med uppgift om rätt betalningsmedel.

Om kassaregistret inte har en funktion som medger att uppgifter om returen kan registreras ska företaget i stället ta fram en kopia av kassakvittot och på detta anteckna uppgifter om returen.

5 §För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska en Z-dagrapport med minst uppgifter enligt 7 kap. 3 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister tas fram vid försäljningsdagens slut.

5 kap. Uppgifter på kvitton och rapporter

1 §Om ett företag delar in sina försäljningsvaror i artiklar och varugrupper ska indelningen vara ändamålsenlig i förhållande till företagets verksamhet.

2 §Texten på kvitton, X-dagrapport och Z-dagrapport samt registrering av löpande användning i pappersform (kontrollremsa) eller i elektronisk form (journalminne) ska vara på svenska, danska, norska eller engelska.

Av 7 kap. 1–3 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister framgår vilka uppgifter ett kassakvitto, en X-dagrapport och en Z-dagrapport minst ska innehålla. SKVFS (2017:27)

3 §Om kontokortsterminal används ska papperet för utskrift från kontokortsterminalen vara försett med förtryckt transparent bakgrundstext, Ej kvitto på köp. Bakgrundstexten ska vara maximalt 60 % ljusare än texten för belopp på kontokortskvittot. Bakgrundstexten ska löpa vertikalt och upprepas på två olika ställen i storleken 25 % respektive 50 % av papperets bredd.

I stället för papper enligt första stycket får papper för utskrift från kontokortsterminal användas om det har en förtryckt text E j k v i t t o p å k ö p enligt vad som framgår av bilden. Den förtryckta texten ska vara

 • i versaler och i typsnittet Arial

 • röd och i kulören Pantone Matching System (PMS) 485

 • minst 2,0 m.m. hög

 • återkommande med ett högsta avstånd av 10 mm.

SKVFS20140010_bild1

Papper enligt första och andra stycket ska även användas för utskrift från andra skrivare än kvittoskrivare om utskriften har ett innehåll som kan uppfattas som ett kassakvitto.

Papper enligt första och andra stycket ska inte användas om kassaregistret är anslutet till en kontokortsterminal som har dubbelriktad kommunikation med kassaregistret och som skriver ut kassakvitto och kontokortskvitto på samma skrivare.

6 kap. Tid och plats för förvaring

Kassaregister med kontrollenhet

1 §Ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem ska finnas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem får användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och från Sverige.

SKVFS (2020:11)

2 §Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister med kontrollenhet ska dess kontrollenhet bevaras på ett betryggande sätt under minst tolv månader. Detsamma gäller för en kontrollenhet som bytts ut för att den gått sönder eller om den av något annat skäl har bytts ut.

7 kap. Undantag för utländska företag utan fast driftsställe i Sverige

1 §Bestämmelserna i 3 kap. 8 § och 6 kap. 1 § gäller inte för utländska företag utan fast driftställe i Sverige. Med fast driftsställe avses detsamma som i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). SKVFS (2017:27)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:10

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Vid tillämpning av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister ska de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla.

2017:27

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

2020:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...