Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

26 200

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

12 300

Tvååring

19 600

Treåring

26 200

Nötkreatur

3 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

8 050

500

8 400

600

8 750

700

9 100

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

7 650

500

8 000

600

8 350

700

8 700

5 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Ålder

kr

Under 1 år

3 900

1–2 år

6 150

Över 2 år

8 400

6 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 15 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 240 kr per styck.

8 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

320

Gödsvin 2–4 månader

470

Gödsvin 4–6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1 070

Får

9 § Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

580

50

590

70

600

90

620

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:23

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2015.