Innehåll

Beträffande beskattningsår 2016, se SKVFS 2015:17.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §De allmänna skattetabeller som avses i 12 kap. 2 och 3 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) fastställs för beskattningsåret 2017 på sätt som framgår av bilagan.

2 §Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för både allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster till den som är född 1951 eller tidigare och som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift eller underlag för jobbskatteavdrag enlig 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomster som utgör underlag både för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

5 §Kolumn 4 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1994:1229).

6 §Kolumn 5 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som inte utgör underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

7 §Kolumn 6 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster till den som är född 1952 eller senare och som varken utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift eller underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

8 §Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget. Skatteavdraget ska göras från den sammanlagda ersättningen enligt den kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika ersättningsslagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget enligt den kolumn som medför det högsta skatteavdraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsåret 2017.