Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 692 kr för renkalv

  • 1 112 kr för vuxen honren

  • 1 438 kr för vuxen hanren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:21

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2016.