Inledning

1 §Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 942 kr för renkalv

  • 1 511 kr för vuxen honren

  • 1 993 kr för vuxen hanren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2018.