(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2022:9 Basränta enligt skatteförfarandelagen

Skatteverket fastställer med stöd av 14 kap. 10 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) till 2,5 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:9

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2022.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:25) om basränta enligt skatteförfarandelagen.