Innehåll

Erbjudandet

AB Novestra (Novestra) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Novestra beslutade den 10 oktober 2013 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 22 oktober 2013 var aktieägare i Novestra för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i Novestra inklusive rätt till inlösenaktier var den 17 oktober 2013.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

23 oktober–12 november 2013. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 1 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar-varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Novestra är noterade vid NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel med aktier i Novestra före split och avskiljande av inlösenaktier var den 17 oktober 2013. Den lägsta betalkursen denna dag var 6,05 kr.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 23 oktober 2013. Den lägsta betalkursen denna dag var 0,99 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Novestra bör därför (0,99 / 6,05 =) 16 procent hänföras till inlösenaktierna och 84 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Eftersom inlösenaktierna handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Novestra omedelbart före aktieuppdelningen var 500 kr ska (0,16 x 500 =) 80 kr hänföras till inlösenaktierna. De kvarvarande aktierna får en anskaffningsutgift på (500 – 80 =) 420 kr.

Säljs eller löses inlösenaktierna in för 100 kr uppkommer en kapitalvinst på (100 – 80 =) 20 kr.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2014:8.