Innehåll

Erbjudandet

Creades AB (Creades) har uppgett följande. Årsstämman i Creades beslöt den 3 mars 2014 att genomföra ett erbjudande om inlösen. För varje aktie i Creades erhölls en inlösenrätt. Fjorton inlösenrätter berättigade till inlösen av en Creades-aktie med likvid i form av en aktie i Avanza Bank Holding AB (Avanza) och ett kontantbelopp om 38 kronor. Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 12–27 mars 2014. Anmälan om inlösen av aktier kunde ske under perioden den 12 mars–1 april 2014. Anmälan var bindande.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte samt eventuellt kontantbelopp. De tillbytta aktierna anses anskaffade för värdet av de aktier man har löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna. Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkningar

Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 12 mars–1 april 2014. De aktieägare som accepterade erbjudandet om inlösen hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes. Om man inte kan visa vilken dag anmälan gjordes, får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Avanza vid Nasdaq OMX 1 SKV M 2014:7 Stockholm under anmälningsperioden. Denna kurs uppgick till 246,50 kronor. Varje aktie i Creades som lösts in får, om inte annat visas, anses såld för (246,50 + 38 =) 284,50 kronor. Varje aktie i Avanza som förvärvats genom inlösen får, om inte annat visas, anses förvärvad för 246,50 kronor.

Exempel

Antag att en person före inlösenförfarandet var ägare till 14 aktier i Creades och att anskaffningsutgiften per aktie uppgick till 130,50 kronor. Om han deltog i inlösenförfarandet fick han en av sina Creades-aktier inlöst mot likvid i form av en aktie i Avanza. Eftersom Creades-aktien anses såld för 284,50 kronor ska personen i exemplet redovisa en kapitalvinst på (284,50 – 130,50 =) 154 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier, se SKV A 2014:12.